ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorРохмаїл, А. С.
dc.date.accessioned2024-02-13T11:59:36Z
dc.date.available2024-02-13T11:59:36Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractНа жаль, сучасний світ переповнений агресією, недоброзичливістю, грубістю, злістю та безліччю інших негативних проявів. Усі ці риси певним чином проявляються й у початковій школі також. На це може впливати соціальне оточення дітей та засоби масової інформації. Наприклад, діти зухвало поводяться, цькують один одного та не поважають дорослих, зокрема вчителів. Також, саме у молодшому шкільному віці закладаються основи взаємодії та спілкування в колективі. З огляду на це, проблема формування толерантності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи набуває все більшої актуальності. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел. У першому розділі наведено теоретичні засади формування толерантності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи: проаналізовано формування толерантності як педагогічну проблему; визначено особливості формування толерантності молодших школярів в освітньому процесі; наведено напрями роботи для формування толерантності у дітей молодшого шкільного віку. У другому розділі розклянуто протидію булінгу як одну з ланок формування толерантності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи: наведено теоретичні основи булінгу; охарактеризовано формування толерантності як протидію булінгу серед молодших школярів. У третьому розділі наведено методику дослідно-пошукової роботи щодо формування толерантності молодших школярів в освіітньому процесі початкової школи: проаналізовано діяльність щодо формування толерантності у молодших школярів в ланці початкової освіти; продіагностовано рівень сформованості толерантності у молодших школярів до експерименту; розроблено та проваджено комплекс заходів щодо формування толерантності у молодших школярів; продіагностовано рівень сформованості толерантності у молодших школярів після експерименту У висновках доведено, що процес формування толерантності у молодших школярів в освітньому процесі початкової школи є організованим, цілеспрямованим та довготривалим. Для виявлення толерантності науковці виділяють такі три форми: психічних процесів (сприйняття, мислення, емоцій, волі), психічних станів (стійкість, врівноваженість), психологічних властивостей (терпіння, доброта, вихованість). Зауважимо, що молодшим школярам під час освітнього процесу в початковій школі потрібно закласти фундамент поведінки в колективі для правильної взаємодії з іншими, використовуючи різні форми та методи та формування толерантності. Слід зазначити, що рівень толерантності молодшого школяра перш за все буде залежати від обізнаності вчителя в даному питанні та соціального оточення. Unfortunately, the modern world is full of aggression, unkindness, rudeness, anger and many other negative manifestations. All these traits are manifested in a certain way in elementary school as well. This can be influenced by the children's social environment and mass media. For example, children behave defiantly, bully each other and disrespect adults, including teachers. Also, it is at the elementary school age that the foundations of interaction and communication in the team are laid. In view of this, the problem of forming the tolerance of younger schoolchildren in the educational process of primary school is becoming more and more relevant. Graduation thesis consists of an introduction, three sections, conclusions and a list of used sources. In the first chapter, the theoretical foundations of the formation of tolerance of younger schoolchildren in the educational process of primary school are given: the formation of tolerance as a pedagogical problem is analyzed; the peculiarities of the formation of tolerance of younger schoolchildren in the educational process are determined; the areas of work for the formation of tolerance in children of primary school age are given. In the second chapter, anti-bullying is denounced as one of the links of forming the tolerance of younger schoolchildren in the educational process of primary school: the theoretical foundations of bullying are given; characterized the formation of tolerance as a countermeasure to bullying among younger schoolchildren. In the third chapter, the method of research work on the formation of tolerance of younger schoolchildren in the educational process of primary school is given: the activity on the formation of tolerance among younger schoolchildren in the link of primary education is analyzed; the level of formed tolerance of younger schoolchildren to the experiment was diagnosed; a set of measures to develop tolerance among younger schoolchildren was developed and implemented; diagnosed the level of tolerance formation in younger schoolchildren after the experiment. The conclusions prove that the process of forming tolerance in younger schoolchildren in the educational process of primary school is organized, purposeful and long-term. To identify tolerance, scientists distinguish the following three forms: mental processes (perception, thinking, emotions, will), mental states (stability, balance), psychological properties (patience, kindness, education). Note that during the educational process in elementary school, younger students need to lay the foundation of behavior in a team for proper interaction with others, using various forms and methods and the formation of tolerance. It should be noted that the level of tolerance of a junior high school student will first of all depend on the teacher's awareness of this issue and the social environment.
dc.identifier.citationРохмаїл А. С. Формування толерантності молодших школярів в освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. С. Рохмаїл ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2023. – 131 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13923
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectтолерантність
dc.subjectмолодші школярі
dc.subjectбулінг
dc.subjectосвітній процес
dc.subjectпочаткова школа
dc.subjecttolerance
dc.subjectyounger schoolchildren
dc.subjectbullying
dc.subjecteducational process
dc.subjectprimary school
dc.titleФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativeFORMATION OF TOLERANCE OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN IN THE IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRIMARY SCHOOL
dc.typeOther
Файли
Колекції