ФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНЦІВ

dc.contributor.authorГун, Цзін
dc.date.accessioned2023-05-03T10:37:20Z
dc.date.available2023-05-03T10:37:20Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі сконкретизовано сутність основних категорій дослідження: «культура» - це спосіб організації і розвитку життєдіяльності людини, це продукти матеріальної і духовної праці, та система соціальних норм та духовні цінності людини. «Хореографічно-естетична культура майбутнього хореографа» - це система естетичних і художніх знань і умінь студента в галузі танцювального мистецтва, естетики танцю, його активна художньо-творча виконавська діяльність, здатність осмислити твори хореографічного мистецтва з естетичної точки зору. «Китайські народні танці» - це фольклорні танці різних регіонів Китаю, які виникли на певній території, мають традиційні для даної місцевості форми, жанри танцювальних композицій, національні костюми, лексику та композиційні малюнки. The qualification work specifies the essence of the main categories of the study: "culture" is a way of organising and developing human life, it is the products of material and spiritual labour, and the system of social norms and spiritual values of a person. "Choreographic and aesthetic culture of the future choreographer" is a system of aesthetic and artistic knowledge and skills of the student in the field of dance art, dance aesthetics, his/her active artistic and creative performance activity, the ability to comprehend works of choreographic art from an aesthetic point of view. "Chinese folk dances" are folkloric dances from different regions of China that originated in a particular territory, have traditional forms, genres of dance compositions, national costumes, and compositions, national costumes, vocabulary and compositional drawings.
dc.identifier.citationГун Цзін. Формування хореографічно-естетичної культури майбутніх хореографів в процесі вивчення китайських народних танців : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 024 Хореографія / Гун Цзін ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. хореогр. – Харків, 2023. – 33 с. : іл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11083
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectхореографічно-естетична культура
dc.subjectкитайські народні танці
dc.subjectхореографія
dc.subjectкитайська культура
dc.subjectchoreographic and aesthetic culture
dc.subjectChinese folk dances
dc.subjectchoreography
dc.subjectChinese culture
dc.titleФОРМУВАННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ХОРЕОГРАФІВ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КИТАЙСЬКИХ НАРОДНИХ ТАНЦІВ
dc.title.alternativeFORMATION OF CHOREOGRAPHIC AND AESTHETIC CULTURE OF FUTURE CHOREOGRAPHERS IN THE PROCESS OF STUDYING CHINESE FOLK DANCES
dc.typeOther
Файли
Колекції