«…ЖЕНЩИНА, СОКРЫТАЯ В МУЖЧИНЕ…» (О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ВОПЛОЩЕНИЯ ЖЕНСКОЙ ТЕМЫ В ЛИРИКЕ ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье охарактеризовано особенности реализации темы женщины в лирике одного из самых ярких представителей поэзии группы "шестидесятников" – Евгения Евтушенко. Литературные критики давно обратили внимание на смелое новаторство "шестидесятников". Это в полной мере относится и к творчеству Евгения Евтушенко. Особый интерес в этом отношении представляет оригинальность трактовки поэтом темы женщины. Повышенное внимание к интимной стороне жизни, к женской телесности можно обнаружить уже в ранней лирике Евтушенко. Образ женщины в наследии поэта многозначен и занимает в нем одно из центральных мест, выступая в числе доминирующих. Решив еще в начале шестидесятых годов писать стихи от лица лирической героини, поэт постепенно "примерял" на себя женские роли, подходил к пониманию женщины "изнутри", с позиции самой женщины ("Я была беременной машинисткой..."), а в поздний период творчества его произведения выводят тему женщины на принципиально новый уровень. Позиция автора в стихотворении "Мужчины не отдают себя женщинам..." и оригинальность форм ее выражения, пожалуй, не имеют аналогов в русской поэтической культуре. У статті схарактеризовано особливості реалізації теми жінки у ліриці одного з найяскравіших представників поезії групи "шістдесятників" – Євгенія Євтушенка. Літературні критики давно звернули увагу на сміливе новаторство "шістдесятників". Це повною мірою стосується і творчості Євгена Євтушенка. Особливий інтерес у цьому плані представляє оригінальність трактування поетом теми жінки. Підвищена увага до інтимної стороні життя, до жіночої тілесності можна виявити вже в ранній ліриці Євтушенка. Образ жінки в спадщині поета багатозначний і займає в ньому одне з центральних місць, виступаючи серед домінуючих. Вирішивши ще на початку шістдесятих років писати вірші від імені ліричної героїні, поет поступово "приміряв" на себе жіночі ролі, підходив до розуміння жінки "зсередини", з позиції самої жінки ("Я була вагітною друкаркою..."), а у пізній період творчості його твори виводять тему жінки на важливо новий рівень. Позиція автора у вірші "Чоловіки не віддають себе жінкам..." і оригінальність форм її вираження, мабуть, не мають аналогів у російській поетичній культурі. The paper characterizes the features of the realization of the theme of a woman in the lyrics of one of the most prominent representatives of the poetry of the “Sixtiers” – Yevgeny Yevtushenko. Literary critics have long paid attention to the bold innovation of the Sixtiers. This fully applies to the work of Yevgeny Yevtushenko. A particular interest in this regard is posed by the originality of the poet's interpretation of the theme of a woman. An increased attention to the intimate side of life, to female physicality can already be found in the early lyrics of Yevtushenko. The image of a woman in the poet's heritage is multivariate and occupies one of the central places in it, acting among the dominant ones. Having decided back in the early sixties to write poems on behalf of a lyrical heroine, the poet gradually “tried on” female roles, approached the understanding of a woman “from the inside”, from the position of the woman herself (“I was a pregnant typist...”), and in the late period of his creative activity his works bring the theme of a woman to a fundamentally new level. The author's position in the poem “Men do not give themselves to women...” and the originality of the forms of its expression, perhaps, have no analogues in Russian poetic culture.
Опис
Ключові слова
"шестидесятники", Евтушенко, образ женщины, лирика, лирическая героиня, авторская позиция, гендер, традиция, новаторство, "шістдесятники", Євтушенко, образ жінки, лірика, лірична героїня, авторська позиція, традиція, The “Sixtiers”, Yevtushenko, image of a woman, lyrics, lyrical hero, author's position, gender, tradition, innovation
Цитування
Козлова А. Г. "...Женщина, сокрытая в мужчине..." (о некоторых особенностях воплощения женской темы в лирике Евгения Евтушенко) / А. Г. Козлова // Аргументи сучасної філології. Образ жінки: "жіноче", "феміністське", "фемінне" : матеріали другої Міжнар. наук. конф., Харків, 7–8 квіт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 155–160.