The role of choreography classes in the comprehensive young learners’ development in the new ukrainian school

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
OKTAN PRINT s.r.o., Prague
Анотація
The role of choreography classes in the comprehensive young learners’ development in the new Ukrainian school has been first analyzed in the article. The relevance of the topic is to establish the role of choreography classes in the comprehensive young learners’ development in the context of the new Ukrainian school Concept. The purpose of the article is to analyze the role of choreography classes in the comprehensive young learners’ development in the new Ukrainian school. The scientific novelty is that the theoretical substantiation of the role of choreography classes in the comprehensive young learners’ development has been carried out and the peculiarities of methodological provision of choreography classes in the new Ukrainian school have been studied. The methods of analysis, synthesis and theoretical generalization of scientific and methodical literature have been applied while writing the article. The theoretical substantiation of the choreography classes’ influence on the comprehensive young learners’ development has been made based on analyzing the scientific-methodological and psychologicalpedagogical literature. The peculiarities of methodological provision of choreography classes in the new Ukrainian school and choreographic work with young learners have been studied by the author. Studying the State primary education standard has revealed that studying the “Art” integrated course, the teacher has an opportunity to organically introduce the artistic and synthetic content line (theatre, choreography, cinema, television) or it is possible to hold a choreography lesson through one or two physical education classes. Modern scholars’ views on the importance of the role of art, choreographic in particular, while realizing the comprehensive personality development as the ultimate goal of all pedagogical efforts have been revealed. The relevance of the choreography introduction in the modern primary education system as an important component of the physical, spiritual, artistic development of young learners, their healing and further successful socialization has been studied. The choreography classes’ purpose is to promote the aesthetic education and physical development of young learners, provide them with initial choreographic training, identify the tendencies and meet the need for movement activities, the rhythm sense development, dance expressiveness, movement coordination and the artistic taste education, the ability to fully perceive the art of dance. The psychological characteristics of young learners are described and it is found that choreography educates the basics of etiquette and competent behavior in the society, gives an idea of acting, forming the correct posture. The prospects of further research are to study the theory and practice of organizing choreography education both in the new Ukrainian school and in extracurricular educational institutions. У статті вперше проаналізовано роль занять з хореографії у всебічному розвитку учнів нової української школи. Актуальність теми полягає у встановленні ролі занять хореографією у всебічному розвитку молоді в контексті Концепції нової української школи. Мета статті – проаналізувати роль занять з хореографії у всебічному розвитку молоді в новій українській школі. Наукова новизна полягає в тому, що проведено теоретичне обґрунтування ролі хореографічних занять у всебічному розвитку молодшого школяра та досліджено особливості методичного забезпечення занять з хореографії в новій українській школі. При написанні статті використано методи аналізу, синтезу та теоретичного узагальнення науково-методичної літератури. На основі аналізу науково-методичної та психолого-педагогічної літератури здійснено теоретичне обґрунтування впливу занять хореографією на всебічний розвиток учнів молодшого віку. Автором досліджено особливості методичного забезпечення занять з хореографії в новій українській школі та хореографічної роботи з молоддю. Вивчення Державного стандарту початкової освіти виявило, що вивчаючи інтегрований курс «Мистецтво», вчитель має можливість органічно ввести художньо-синтетичний зміст (театр, хореографія, кіно, телебачення) або провести урок хореографії через один-два уроки фізкультури. Проаналізовані погляди сучасних учених на значення ролі мистецтва, зокрема хореографічного у всебічному розвитку особистості, актуальність введення хореографії в сучасну систему початкової освіти як важливий компонент фізичного, духовного, художнього розвитку молодших школярів. Метою занять з хореографії є ​​популяризація естетичного виховання та фізичний розвиток молодших школярів, забезпечення їх початкової хореографічної підготовки, виявлення схильності задовольняти потреби в руховій діяльності, розвиток почуття ритму, виразності танцю, координації рухів, виховання художнього смаку, здатності повноцінно сприймати мистецтво. танцювати. Описано психологічні особливості молодших школярів. Зроблено висновок, що хореографія виховує основи етикету та грамотної поведінки в суспільстві.Перспективи подальшого дослідження полягають у вивченні теорії та практики організації хореографії навчання як у новій українській школі, так і в позашкільній освіті. В статье впервые проанализирована роль занятий по хореографии во всестороннем развитии учащихся новой украинской школы. Актуальность темы состоит в установлении роли занятий хореографией во всестороннем развитии молодежи в контексте Концепции новой украинской школы. Цель статьи – проанализировать роль занятий по хореографии во всестороннем развитии молодежи в новой украинской школе. Научная новизна состоит в том, что проведено теоретическое обоснование роли хореографических занятий во всестороннем развитии младших школьников и исследованы особенности методического обеспечения занятий по хореографии в новой украинской школе. При написании статьи использованы методы анализа, синтеза и теоретического обобщения научно-методической литературы. На основе анализа научно-методической и психолого-педагогической литературы осуществлено теоретическое обоснование влияния занятий хореографией на всестороннее развитие учащихся младшего возраста. Автором исследованы особенности методического обеспечения занятий по хореографии в новой украинской школе и хореографической работе с молодежью. Изучение Государственного стандарта начального образования выявило, что, изучая интегрированный курс «Искусство», учитель имеет возможность органически ввести художественно-синтетический смысл (театр, хореография, кино, телевидение) или провести урок хореографии через один-два урока физкультуры. Проанализированы взгляды современных ученых на значение роли искусства, в частности хореографического в всестороннему развитию личности, актуальность введения хореографии в современную систему начального образования как важный компонент физического, духовного, художественного развития младших школьников. Целью занятий по хореографии является популяризация эстетического воспитания и физическое развитие младших школьников, обеспечение их начальной хореографической подготовки, выявление склонности удовлетворять потребности в двигательной деятельности, развитие чувства ритма, выразительности танца, координации движений, воспитание художественного вкуса, способности полноценно воспринимать искусство. танцевать. Описаны психологические особенности младших школьников. Сделано вывод, что хореография воспитывает основы этикета и грамотного поведения в обществе. Перспективы дальнейшего исследования состоят в изучении теории и практики организации хореографического обучения как в новой украинской школе, так и во внешкольном образовании.
Опис
Ключові слова
choreography, personality, young learners, choreographic art, comprehensive development, хореографія, особистість, молодші школярі, хореографічне мистецтво, всебічний розвиток, хореография, личность, младшие школьники, хореографическое искусство, всестороннее развитие
Цитування
Zozulia K. The role of choreography classes in the comprehensive young learners’ development in the new ukrainian school / K. Zozulia // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph / Edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020 – Р. 351–361.