СОЦІАЛІЗАЦІЯ УЧНІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ОНЛАЙН

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-04-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Онлайн-навчання стало однією з більш-менш постійних характеристик системи освіти в Україні, особливо в таких регіонах, як Харківська область. Вчителі зіткнулися з низкою проблем, пов'язаних з відсутністю певного обладнання, браком практичних навичок організації ефективних уроків у віртуальних класах та забезпеченням залучення всіх учнів, використанням різних навчальних платформ і додатків тощо. Одним з головних побоювань освітян було те, що дистанційне навчання не сприятиме розвитку соціальної взаємодії та перешкоджатиме процесу становлення особистості як члена суспільства. Однак навчання онлайн надає цілу низку можливостей для соціалізації людини. Розглянемо деякі з них, що створюються у віртуальному класі EFL. Викладач англійської мови може використовувати методи та освітні технології, які залучають і мотивують учнів, розвивають їхні комунікативні навички, моделюють вербальну та невербальну поведінку носіїв мови, сприяють міжкультурним контактам і допомагають усвідомити свою національну ідентичність. Online learning has become one of more or less permanent characteristics of the system of education in Ukraine, especially in such areas as Kharkiv region. The teachers have faced a number of challenges due to lack of some equipment, lack of practical skills of organizing effective lessons in virtual classrooms and ensuring engagement of all students, using different learning platforms and applications etc. One of the main fears of educators was that distance learning would not contribute to developing social interaction and would impede the process of personal growth as a member of the society. However, learning online provides a number of possibilities of a person’s socialization. Some of those created in EFL virtual classroom are considered. An English teacher can use methods and educational technologies that engage and motivate learners, develop their communicative skills, model verbal and nonverbal behaviour of native speakers, facilitate intercultural contacts and help to raise awareness of their national identity.
Опис
Ключові слова
соціалізація, онлайн-навчання, віртуальний клас, взаємодія, залучення, мотивація, socialization, online learning, virtual classroom, interaction, engagement, motivation
Цитування
Тучина Н. В. Соціалізація учнів під час навчання англійської мови онлайн / Н. В. Тучина // Аргументи сучасної філології: історична та індивідуальна пам’ять : матеріали IV Міжнар. наук. конф., Харків, 18–19 квіт. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. С. К. Криворучко]. – Харків, 2024. – С. 366–370.