ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ СПОРТСМЕНІВ З ДЖИУ ДЖИТСУ ТА ГРЕПЛІНГУ

dc.contributor.authorІсічко, Я. В.
dc.date.accessioned2024-02-01T10:23:59Z
dc.date.available2024-02-01T10:23:59Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractВ сучасному світі можна спостерігати зростання популярності джиу-джитсу і греплінгу. Ці види бойового мистецтва набувають все більшої популярності як серед аматорів, так і серед професіональних спортсменів також і в Украіні. З цієї причини, дослідження їх підготовки та ефективних методів підвищення результативності стає вельми актуальним. Також необхідно враховувати важливість технічної та тактичної підготовки: Джиу-джитсу і греплінг вимагають від спортсменів високого рівня техніки та тактичного мислення. Дослідження в цій області може призвести до розробки оптимальних методів навчання та тренувань. Мета дослідження – дослідити особливості підготовки спортсменів до змагань з джиу-джитсу і греплінгу з метою визначення оптимальних методів та стратегій підвищення їхньої ефективності та досягнення високих спортивних результатів. У результаті проведеного дослідження було вивчено різні методики підготовки спортсменів в джиу джитсу і греплінгу та виявлено найбільш ефективні засоби й методи, що використовуються для вдосконалення різних сторін підготовленості спортсменів. Так, аналіз показав, що найбільш високі результати показують спортсмени в підготовці який гармонійно поєднуються технічна, фізична, тактична й психологічна підготовка що і допомогло висунути ключову гіпотезу. Найбільш ефективними засобами для підвищення рівня загальної і спеціальної фізичної підготовленості були біг та легка атлетика, аеробіка, інтервальні тренування, вправи на функціональних тренажерах, комплексні вправи для всього тіла такі як берпі, стрибки, планки та вправи з обтяженнями опором, тощо. Високоефективним в технічній підготовці борців виявилося використання спарингів та симуляції боїв, дрілив та сценаріїв тренувань. Невід’ємною складовою тренувального процесу мають бути так звані тактичні вчення, що включають аналіз суперників: і тактичні симуляції (імітація конкретних спарингових ситуацій). Важливим чинником підготовки спортсменів є психологічна підготовка, на яку в більшості вивчених методик зверталося мало уваги. Ефективними в плані психологічної підготовки є використання ментальних технік, таких як візуалізація та позитивне програмування, для підвищення впевненості та внутрішньої міцності. Аналіз методик підготовки спортсменів у боротьбі джиу джитсу та греплінгу показав, що комплексне гармонійне поєднання всіх видів підготовки та обізнаність спортсменів щодо їх сутності може принести найкращий змагальний результат. In the modern world, you can see the growing popularity of jiu-jitsu and grappling. These types of martial art are becoming increasingly popular both among amateurs and among professional athletes also in Ukraine. For this reason, the study of their training and effective methods of improving performance becomes very relevant. It is also necessary to take into account the importance of technical and tactical training: Jiu-jitsu and grappling require athletes of high level of technology and tactical thinking. Research in this area can lead to the development of optimal teaching and training methods. The purpose of the study study the peculiarities of preparing athletes for jiujitsu and grappling competitions in order to determine optimal methods and strategies for increasing their effectiveness and achieving high sports results. As a result of the study, various methods of training athletes in jiu jitsu and grappling were studied and the most effective means and methods used to improve various aspects of the preparedness of athletes were identified. Thus, the analysis showed that the highest results are shown by athletes in training which harmoniously combines technical, physical, tactical and psychological training, which helped to put forward a key hypothesis. The most effective means for increasing the level of general and special physical fitness were running and athletics, aerobics, interval training, exercises on functional simulators, complex exercises for the whole body such as burpees, jumping, planks and resistance resistance exercises, etc. Highly effective in the technical training of wrestlers was the use of sparring and simulation of fights, drills and training scenarios. An integral part of the training process should be the socalled tactical exercises, including the analysis of opponents: and tactical simulations (imitation of specific sparring situations). An important factor in the training of athletes is psychological training, which in most of the studied techniques paid little attention. Effective in terms of psychological training is the use of mental techniques, such as visualization and positive programming, to increase confidence and inner strength. Analysis of methods of training athletes in the fight jiu jitsu and grappling showed that a complex harmonious combination of all types of training and awareness of athletes about their essence can bring the best competitive result.
dc.identifier.citationІсічко Я. В. Особливості підготовки до змагань спортсменів з джиу джитсу та греплінгу : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 017 Фізична культура і спорт / Я. В. Ісічко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спорт.-пед. дисциплін і фітнесу. – Харків, 2024. – 53 с. : іл., табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13772
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectджиу-джитсу
dc.subjectгреплінг
dc.subjectмультидисциплінарність
dc.subjectзмагання
dc.subjectпідготовка
dc.subjectjiu-jitsu
dc.subjectgrappling
dc.subjectmultidisciplinarity
dc.subjectcompetitions
dc.subjecttraining
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ СПОРТСМЕНІВ З ДЖИУ ДЖИТСУ ТА ГРЕПЛІНГУ
dc.title.alternativePECULIARITIES OF PREPARATION FOR COMPETITIONS OF ATHLETES IN JIU JITSU AND GRAPPLING
dc.typeOther
Файли
Колекції