До питання удосконалення механізмів публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто, що основними напрямками удосконалення існуючих механізмів публічного адміністрування альтернативної енергетики в Україні мають стати: застосування державно-приватного партнерства та запровадження зелених облігацій у сфері альтернативної енергетики, що дозволить забезпечити розвиток цієї сфери в Україні в довгостроковому періоді та сприятиме сталому розвитку економіки України в цілому. В статье рассмотрено, что основными направлениями усовершенствования существующих механизмов публичного администрирования альтернативной энергетики в Украине должны стать: применение государственно-частного партнерства и введение зеленых облигаций в сфере альтернативной энергетики, что позволит обеспечить развитие этой сферы в Украине в долгосрочном периоде и будет способствовать устойчивому развитию экономики Украины в целом. The article considers that the main directions of improving the existing mechanisms of public administration of alternative energy in Ukraine should be: the use of public-private partnerships and the introduction of green bonds in the field of alternative energy, which will ensure long-term development in Ukraine and promote sustainable development. in general.
Опис
Ключові слова
публічне адміністрування, альтернативна енергетика, відновлювальна електроенергетика, ринок зелених облігацій, аспірантські роботи, публичное администрирование, альтернативная энергетика, возобновляемая электроэнергетика, рынок зеленых облигаций, аспирантские работы, public administration, alternative energy, renewable electricity, green bond market, graduate work
Цитування
Алдохіна Л. М. До питання удосконалення механізмів публічного адміністрування у сфері альтернативної енергетики в Україні / Л. М. Алдохіна // Актуальні проблеми приватного та публічного права : матеріали ІІI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 92-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 306–309.