Співвідношення юридичних конструкцій «оплата вимушеного прогулу» та «відшкодування упущеної вигоди»

Анотація
Обов’язок роботодавця виплатити працівнику середній заробіток за час вимушеного прогулу є обов’язком по відшкодуванню неодержаного доходу. Оскільки поняття «дохід» містить у собі не тільки заробітну плату, а ще й дохід від господарської діяльності, то з метою конкретизації та визначення трудо-правового характеру збитку, який повинен відшкодувати роботодавець, слід і у подальшому використовувати термін «заробіток». Обязанность работодателя выплатить работнику средний заработок за время вынужденного прогула является обязанностью по возмещению неполученной дохода. Поскольку понятие «доход» включает в себя не только заработную плату, но и доход от хозяйственной деятельности, то с целью конкретизации и определения трудо-правового характера ущерба, который должен возместить работодатель, следует и в дальнейшем использовать термин «заработок». The employer's obligation to pay the employee the average earnings during the forced absence is the obligation to reimburse the lost income. Since the concept of "income" includes not only wages, but also income from economic activities, in order to concretize and determine the labor-legal nature of the damage that the employer must compensate, the term "earnings" should be used in the future.
Опис
Ключові слова
оплата вимушеного прогулу, відшкодування упущеної вигоди, матеріальна відповідальність роботодавця, неодержаний заробіток, оплата вынужденного прогула, возмещение упущенной выгоды, материальная ответственность работодателя, неполученный заработок, payment for forced absence, compensation for lost profits, material liability of the employer, unearned earnings
Цитування
Лук'янчиков О. М. Співвідношення юридичних конструкцій «оплата вимушеного прогулу» та «відшкодування упущеної вигоди» / О. М. Лук'янчиков // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 27–28 верес. 2013 р. / за ред. В. В. Жернакова. – Харків : Право, 2013. – С. 324-325.