КОРПУС ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ ІЗ КОМПОНЕНТОМ-НАЗВОЮ ТИТУЛІВ І ПОСАД В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Горлівський ін-т інозем. мов ДВНЗ «Донбаський держ. пед. ун-т»
Анотація
У статті окреслено корпус англійських та українських фразеологічних одиниць із компонентом-назвою титулів і посад. Порівняльний аналіз цих фразеологізмів засвідчує, що найбільш продуктивними компонентами в англійській мові є king, queen, lady, lord і gentleman, в українській – цар, гетьман і пан. Ці відмінності зумовлені різними історичними та соціальними чинниками. Висока продуктивність англійських фразеологічних компонентів на позначення монарха, членів королівської родини та представників аристократії пояснюється наявністю розгалуженої системи титулів у Великій Британії та традиційною формою правління. В українській мові, з огляду на відсутність у нашій державі відповідних соціальних інститутів, фразеологізми з компонентом-назвою титулів представлені значно меншою кількістю й часто являють собою запозичення з інших мов. Українські фразеологічні одиниці мають у своєму складі назви посад, які здебільшого походять із часів Гетьманщини. В статье описан корпус английских и украинских фразеологических единиц с компонентом-названием титулов и должностей. Сравнительный анализ данных фразеологизмов показывает, что наиболее продуктивными компонентами в английском языке являются king, queen, lady, lord и gentleman, в украинском – цар, гетьман и пан. Эти отличия обусловлены различными историческими и социальными факторами. Высокая продуктивность английских фразеологических компонентов, обозначающих монарха, членов королевской семьи и представителей аристократии, объясняется наличием широкой системы титулов в Великобритании и традиционной формой правления. В украинском языке, в силу отсутствия в нашем государстве соответствующих социальных институтов, фразеологизмы с компонентом-названием титулов представлены значительно меньшим количеством и часто являются заимствованиями из других языков. В состав украинских фразеологических единиц входят названия должностей, преимущественно связанных с эпохой Гетманщины. The corpus of English and Ukrainian phraseological units with the component-names of titles and offices is described in this article. The comparative analysis of the idioms in question shows that the most productive components in English are king, queen, lady, lord and gentleman, while the words tsar, hetman and pan are mostly used in Ukrainian. These differences are determined by various historical and social factors. The high productivity of English phraseological components denoting a monarch, members of the royal family and the aristocracy is explained by the elaborate system of titles in Great Britain and its traditional form of government. In Ukrainian, due to the absence of such social institutions in our country, idioms with the component-names of titles are much less numerous and are often borrowed from other languages. Ukrainian phraseological units contain names of offices that mostly date back to the Cossack State.
Опис
Ключові слова
фразеологічна одиниця, фразеологія, фразеологічний компонент, назви титулів, назви посад, фразеологическая единица, фразеология, фразеологический компонент, названия титулов, названия должностей, phraseological unit, phraseology, phraseological component, names of titles, names of offices
Цитування
Зосімова О. В. Корпус фразеологічних одиниць із компонентом-назвою титулів і посад в англійській та українській мовах / О. В. Зосімова, О. А. Коваленко // Вісник студентського наукового товариства Горлівського інституту іноземних мов : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем» (м. Бахмут, 12 трав. 2016 р.). – Бахмут : ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2016. – Вип. 2. – С. 11–14.