Роль наукових, навчальних та музейних установ у археологічному вивченні с. Мохнач та його округи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
У статті розглядається історія дослідження старожитностей с. Мохнач Зміївського р-ну Харківської обл. та його округи. Виділяються кілька етапів. Початковий – до ХІІ Археологічного з'їзду (1902 р.) здійснюється силами науковців Харківського університету. Наступний етап (друга половина ХХ ст.) характеризується участю в дослідженнях представників Академічних закладів Росії (Інститут археології та Інститут історії матеріальної культури) та України (Інститут археології), а також вченими Харківського держуніверситету. На сучасному етапі (з кінця ХХ ст.) масштабні комплексні дослідження проводить експедиція Харківського педагогічного університету та, спорадично, співробітники Зміївського краєзнавчого музею. Завдяки зусиллям багатьох науковців проведені значні дослідження на городищі Мохнач ; виявлено і частково досліджено 20 навколишніх селиш. Це дає можливість відновити поетапну історію вказаного мікрорегіону від часів кам'яної доби до нового часу. В статье рассматривается история исследования древностей с. Мохнач Змиевского р-на Харьковской обл. и его окрестности. Выделяются несколько этапов. Начальный - до ХII Археологического съезда (1902) осуществляется силами ученых Харьковского университета. Следующий этап (вторая половина ХХ в.) Характеризуется участием в исследованиях представителей Академических заведений России (Институт археологии и Институт истории материальной культуры) и Украины (Институт археологии), а также учеными Харьковского госуниверситета. На современном этапе (с конца ХХ в.) Масштабные комплексные исследования проводит экспедиция Харьковского педагогического университета и, спорадически, сотрудники Змиевского краеведческого музея. Благодаря усилиям многих ученых проведены значительные исследования на городище Мохнач ; обнаружено и частично исследовано 20 окружающих поселков. Это дает возможность восстановить поэтапную историю указанного микрорегиона со времен каменного века до нового времени. The article examines the history of the study of antiquities with. Mokhnach of the Zmievsky district of the Kharkiv region. and its surroundings. There are several stages. The initial one - until the XII Archaeological Congress (1902) was carried out by scientists of Kharkiv University. The next stage (second half of the twentieth century) is characterized by participation in the research of representatives of academic institutions of Russia (Institute of Archeology and Institute of History of Material Culture) and Ukraine (Institute of Archeology), as well as scientists of Kharkiv State University. At the present stage (since the end of the XX century) Large-scale complex researches are carried out by expedition of the Kharkov pedagogical university and, sporadically, employees of the Zmiev museum of local lore. Thanks to the efforts of many scientists, significant research has been conducted on the Mokhnach settlement; 20 surrounding settlements were discovered and partially explored. This makes it possible to restore the gradual history of this micro-region from the Stone Age to modern times.
Опис
Ключові слова
Слобожанщина, Мохнач, городище, селище, мікрорегіон, Слобожанщина, Мохнач, городище, поселок, микрорегион, Slobozhanshchyna, Mokhnach, settlement, village, microregion
Цитування
Колода В. В. Роль наукових, навчальних та музейних установ у археологічному вивченні с. Мохнач та його округи / В. В. Колода // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер. : Історія / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ, 2018. - Вип. 54. - С. 178-188.