ТЕКСТИ УКРАЇНСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ДИСКУРСУ: ЕКСПАНСІЯ ЗАПОЗИЧЕНЬ ЯК ВИКЛИК ПИТОМІЙ МОВІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
У статті подано міркування щодо впливу глобалізаційних процесів на стан української мови, зокрема на її стрімке поповнення запозиченнями з англійської мови. Особливої продуктивності ця тенденція зазнає в сфері суспільної комунікації (інституційний дискурс), до якої належать медійна, рекламна, професійна сфери. Небажаною вважаємо міжмовну синонімію, яка послаблює й розчиняє лексико-семантичний ресурс національної мови. Експансія запозичень — спільне явище для багатьох європейських мов, але деякі країни на законодавчому рівні регламентують процеси входження іномовної лексики до складу питомої мови. В статье представлены соображения о влиянии глобализационных процессов на состояние украинского языка, в частности на ее стремительное пополнение заимствованиями из английского языка. Особою производительность эта тенденция несет в сфере общественной коммуникации (институциональный дискурс), в которую входят медийная, рекламная, профессиональная сферы. Нежелательной считаем межъязыковую синонимию, которая ослабляет и растворяет лексико-семантический ресурс национального языка. Экспансия заимствований — совместное явление для многих европейских языков, но некоторые страны на законодательном уровне регламентируют процессы вхождения иноязычной лексики в состав удельного языка. The author of the article presents his views on the impact of globalization processes on the state of the Ukrainian language. First of all, it affects the rapid entry into its lexical space of borrowings from the English language. This tendency is especially productive in the sphere of public communication (institutional discourse), in particular, media, advertising, professional spheres. Іnterlingual synonymy is undesirable because it weakens and dissolves the lexical and semantic resource of the national language. The expansion of borrowing is a common phenomenon for many European languages, but some countries regulate the processes of entering foreign language vocabulary into a specific language.
Опис
Ключові слова
глобалізаційні процеси, мовна політика, запозичення, лексичний склад, міжмовна синонімія, глобализационные процессы, языковая политика, заимствования, лексический состав, межъязыковое синонимия, globalization processes, language policy, borrowing, lexical structure, interlingual synonymy
Цитування
Маленко О. О. Тексти українського інституційного дискурсу: експансія запозичень як виклик питомій мові / О. О. Маленко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2020. – Вип. 7. – С. 25–32