ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Сучасні освітні методи передбачають впровадження інновацій, які враховують різноманіття освітніх технологій та потреби особистості, суспільства та країни. Сучасна педагогічна робота орієнтована на процес розвитку особистості шляхом використання впливових опосередкованих методів, діалогового обміну та спільного пошуку істини. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків , списку використаних джерел, додатків. У першому розділі викладено теоретичні питання інтерактивних технологій навчання, визначено поняття «академічна успішність» та чинники її підвищення, розглянуто особливості використання інтерактивних технологій у початковій школі з метою підвищення успішності учнів. У другому розділі представлено практичні аспекти досліджуваної проблеми – визначення критеріїв, рівнів сформованості та методів діагностики успішності учнів та складено методичні рекомендації використання інтерактивних технологій навчання в освітньому процесі початкової школи з метою підвищення успішності учнів. У висновках доведено, що використання інтерактивних технологій в освітньому процесі початкової школи позитивно впливає на успішність учнів. Modern educational methods involve the introduction of innovations that take into account the diversity of educational technologies and the needs of the individual, society and country. Modern pedagogical work is focused on the process of personal development through the use of influential indirect methods, dialogue exchange and joint search for truth. The final qualification work consists of an introduction, two chapters, conclusions, a list of references, and appendices. The first chapter outlines the theoretical issues of interactive learning technologies, defines the concept of "academic performance" and the factors of its improvement, and considers the peculiarities of using interactive technologies in primary school to improve pupils' performance. The second section presents the practical aspects of the problem under study - defining the criteria, levels of formation and methods of diagnosing pupils' academic performance and provides methodological recommendations for the use of interactive learning technologies in the educational process of primary school in order to improve pupils' academic performance. The conclusions prove that the use of interactive technologies in the educational process of primary school has a positive impact on pupils' performance.
Опис
Ключові слова
початкова школа, освітній процес, інтерактивні технології навчання, успішність учнів, primary school, educational process, interactive learning technologies, pupils' performance
Цитування
Земляна А. С. Особливості використання інтерактивних технологій в освітньому процесі початкової школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / А. С. Земляна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 54 с. : іл., табл. + дод.
Колекції