ХАРКІВ ЯК МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР ДВОРЯНСТВА СЛОБІДСЬКО–УКРАЇНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всеукраїнська громадська організація "Українська академія наук", Київ
Анотація
Локально розглядаються аспекти соціокультурної комунікації імперської влади Російської імперії із слобідсько-українським дворянством на прикладі м. Харків. Міжкультурність розглядається як невід’ємний елемент соціального буття, спосіб співіснування великих соціальних структур, яким було дворянство, що характеризуються інтенсивним обміном інформації, цінностями, результатами діяльності. Методологічною основою дослідження слугують провідні принципи наукового пізнання: об’єктивності, науковості, системності, історизму. Статтю виконано з використанням таких методів, як проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, системно-структурний, логічно-аналітичний. Огляд стану проблеми базований на емпірико-теоретичних методах, таких як метод систематизації і класифікації документальних фактів та аналізу документів. Локально рассматриваются аспекты социокультурной коммуникации имперской власти Российской империи из слободско-украинским дворянством на примере г. Харьков. Межкультурность рассматривается как неотъемлемый элемент социального бытия, способ сосуществования крупных социальных структур, каким было дворянство, характеризующихся интенсивным обменом информацией, ценностями, результатами деятельности. Методологической основой исследования служат ведущие принципы научного познания : объективности, научности, системности, историзма. Статью выполнено с использованием таких методов, как проблемно-хронологический, сравнительно-исторический, системно-структурный, логически-аналитический. Обзор состояния проблемы основывается на эмпирико-теоретических методах, таких как метод систематизации и классификации документальных фактов и анализа документов. This article discusses locally aspects of social and cultural communication, the imperial government of the Russian Empire with slobodsko–ukrainian nobility on the example of Kharkov. Interculturality is considered as an integral part of social life, a way of coexistence of large social structures, which were nobility, characterized by an intense exchange of information, values and results of operations. The methodological basis of the research serve as key principles of scientific knowledge, objectivity, scientific, systematic, historicism. The article made using methods such as problem-chronological, comparative-historical, systemic and structural, logical and analytical. Review of the issues based on empirical and theoretical methods, such as method of systematization and classification of documentary evidence and document review.
Опис
Ключові слова
дворянство, мультикультуралізм, соціокультурне середовище, мультикультурализм, социокультурная среда, nobility, multiculturalism, socio-cultural environment
Цитування
Луценко М. В. Харків як мультикультурний центр дворянства слобідсько-української губернії / М. В. Луценко // Гілея : науковий вісник : зб. наук. пр. / Укр. акад. наук, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : [б. в.], 2016. – Вип. 110 (№7). – С. 44–46.