МОВНА ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ГАЗЕТНОМУ ТЕКСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Дана робота присвячена вивченню мовної об’єктивізації російсько-української війни в англомовному газетному просторі, порівнянню стилістичних девайсів у різних газетах Великої Британії. Аналіз методів дослідження концепту та використання газетного стилю як окремо функціонального тексту Основна частина роботи присвячена аналізу “The Daily Mirrow”, “The Sun”, “The Daily Express” “The Times”, в яких розглядаються конкретні приклади вираження концепту «війна» в газетах Великобританії. Ця робота спрямована на виявлення основних тенденцій мовної об'єктивізації російсько-української війни в англомовних газетах, впливу мовного використання на сприйняття подій з боку англомовного аудиторії. This work is devoted to the study of the linguistic manifistation of the Russian-Ukrainian war in the English-language newspapers, the comparison of stylistic devices in various newspapers of Great Britain. Methods of concept research and the use of newspaper style as a separate functional text are analyzed. The main part of the work is devoted to the analysis of “The Daily Mirrow”, “The Sun”, “The Daily Express” “The Times” newspapers, which consider specific examples of the expression of the concept of ‘war’ in British newspapers. This work is aimed at identifying the main tendencies of linguistic objectification of the Russian-Ukrainian war in English-language newspapers, the influence of language use on the perception of events by the English-speaking audience.
Опис
Ключові слова
концепт, газетний стиль, когнітивна лінгвістика, concept, newspaper style, cognitive linguistics
Цитування
Криворучко І. С. Мовна об’єктивізація російсько-української війни у сучасному англомовному газетному тексті : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.021 Середня освіта (Мова і література (англійська)) / І. С. Криворучко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. заг. мовознавства і романо-герман. філології. – Харків, 2024. – 64 с.
Колекції