ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

dc.contributor.authorРазумова, М. П.
dc.date.accessioned2024-02-13T11:13:00Z
dc.date.available2024-02-13T11:13:00Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractСучасний розвиток педагогіки вимагає не тільки теоретичних розробок, а й різноманітних наукових досліджень, спрямованих на аналіз ефективних форм взаємодії вчителів з батьками молодших школярів. Світовий досвід гарантує, що лише через співпрацю всіх верств суспільства можна досягти соціальної злагоди та підвищити ефективність розвитку кожної сфери діяльності. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаних джерел. У вступі визначено диференціацію наукових дослідників, актуальність теми та науковий апарат, визначено завдання та методи роботи. У першому розділі, визначено сутність понять «партнер», «партнерство» та «педагогіка партнерства». Визначено сутність та специфіку взаємодії школи та сім’ї. Обґрунтувано сучасні форми налагодження партнерських взаємин вчителя початкових класів з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи. У другому розділі, визначили шляхи вдосконалення спільної роботи сім’ї та школи. Провели опитування та анкетування вчителів, для того, щоб проаналізувати рівень взаємодії школи з біатьками. Також представили методичні розробки батьківських зборів та тренінгових занять. У роботі доведено, що сім’я має значний вплив на процес формування особистості учнів, тому активна участь батьків у освітньому процесі є важливим і відповідальним завданням учителя та закладу освіти. The modern development of pedagogy requires not only theoretical developments, but also various scientific studies aimed at analyzing effective forms of interaction between teachers and parents of younger schoolchildren. World experience guarantees that social harmony can be achieved and the effectiveness of the development of each sphere of activity can be achieved only through the cooperation of all layers of society. The graduation thesis consists of an introduction, two chapters, a conclusion and a list of used sources. The introduction defines the differentiation of scientific researchers, the relevance of the topic and the scientific apparatus, defines the tasks and methods of work. In the first chapter, the essence of the concepts «partner», «partnership» and «partnership pedagogy» is defined. The essence and specifics of the interaction between the school and the family have been determined. Modern forms of establishing partnership relations between primary school teachers and parents of younger students in the conditions of the New Ukrainian School are substantiated. In the second chapter, ways of improving the joint work of the family and the school were determined. Surveys and questionnaires of teachers were conducted in order to analyze the level of interaction between the school and the children. Methodical developments of parent meetings and training sessions were also presented. The work proves that the family has a significant influence on the process of forming the personality of students, therefore, the active participation of parents in the educational process is an important and responsible task of the teacher and the educational institution.
dc.identifier.citationРазумова М. П. Форми взаємодії вчителя з батьками молодших школяів в умовах Нової української школи : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / М. П. Разумова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 75 с. : табл.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13919
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectпартнер
dc.subjectпартнерство
dc.subjectпедагогіка партнерства
dc.subjectформи взаємодії
dc.subjectвчитель початкових класів
dc.subjectмолодший школяр
dc.subjectНУШ
dc.subjectpartner
dc.subjectpartnership
dc.subjectpedagogy of partnership
dc.subjectforms of interaction
dc.subjectprimary school teacher
dc.subjectjunior high school student
dc.subjectNUS
dc.titleФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ З БАТЬКАМИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
dc.title.alternativeFORMS OF TEACHER INTERACTION WITH PARENTS OF YOUNGER SCHOOL STUDENTS IN THE CONDITIONS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL
dc.typeOther
Файли
Колекції