ПРОБЛЕМА САМОЦІННОСТІ ДИТИНИ ТА УНІКАЛЬНОСТІ ДИТИНСТВА В ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Статтю присвячено розкриттю ідей В. Сухомлинського щодо дитини як самоцінної істоти та дитинства як унікального періоду в житті людини: саме в дитинстві активно формуються моральні якості, естетична культура, культура праці, мислення і розумової праці, патріотизм, міцне здоров’я, розвиваються емоції, творчі здібності, відбувається «відкриття» дитиною себе та інших людей як особистостей. Усе це стає основою подальшого розвитку особистості. Статья посвящена раскрытию идей В. Сухомлинского в отношении ребенка как самоценного существа и детства как уникального периода в жизни человека: именно в детстве активно формируются нравственные качества, эстетическая культура, культура труда, мышления и умственного труда, патриотизм, крепкое здоровье, развиваются эмоции, творческие способности, происходит «открытие» ребенком себя и других людей как личностей. Все это становится основой для дальнейшего развития личности. This articlе is dedicated to the revealing V. Sukhomlynskiy’ s views on child as a valuable human and childhood as unique period in human life: it’s in childhood when moral qualities, esthetic, work culture, culture of thinking and brainwork, patriotism, sound healt hare formed; emotions, creative abilities are developed; chil d’s opening himself/ herself and ot her people as persons is taken place. This becomes a basis for person’ s furt her development.
Опис
Ключові слова
дитинство, дитина, розвиток, виховання, культура, Сухомлинський В. О., детство, ребенок, развитие, воспитание, Сухомлинский В. А., childhood, child, development, education, culture, Sukhomlynskу V.
Цитування
Лупаренко С. Є. Проблема самоцінності дитини та унікальності дитинства в педагогічній спадщині В. Сухомлинського / С. Є. Лупаренко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. В. І. Євдокимова і О. М. Микитюка. – 2013. – Вип. 40. – С. 129–140.