Конфлікт інтересів на публічній службі : особливості правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ужгородський національний університет (УжНУ)
Анотація
У статті розкрито сутність та зміст категорії «конфлікт інтересів». Проаналізовано зарубіжний, зокрема європейський, досвід правового регулювання конфлікту інтересів на публічній службі. Визначено проблеми та перспективи розвитку законодавства України в цій сфері. В статье раскрыта сущность и содержание категории «конфликт интересов». Проанализирован зарубежный, в частности евро­пейский, опыт правового регулирования конфликта интересов на публичной службе. Определены проблемы и перспективы развития законодательства Украины в этой сфере. The article describes the essence and content of the category «conflict of interests». The foreign, in particular European, experience of legal regulation of conflict of interests in the public service has been analyzed. The problems and perspectives of development of the legislation of Ukraine in this area are determined
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, публічна служба, запобігання корупції, конфлікт інтересів, приватний інтерес, государственно-правовые дисциплины, международное право, публичная служба, предотвращение коррупции, конфликт интересов, частный интерес, state-legal disciplines, international law, public service, prevention of corruption, conflict of interest, private interest
Цитування
Задихайло О. А. Конфлікт інтересів на публічній службі : особливості правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах [Електрон. вид.] / О. А. Задихайло // Порівняльно-аналітичне право / МОН України, Ужгород. ун-т, Юрид. ф-т ; [редкол. : Ю. М. Бисага (голов. ред.) та ін.]. – Ужгород : УжНУ, 2017. – №6. – С. 221–223.