ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ПРАВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН У НЕЮРИДИЧНИХ ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2010
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
Стаття присвячена проблемі гендерного підходу у викладанні правознавства. Проаналізовані можливості використання з цією метою різноманітних методів та форм проведення занять. Статья посвящена проблеме гендерного подхода в преподавании права. Проанализированы возможности использования с этой целью различных методов и форм проведения занятий. The article is devoted the question of gender approach in teaching of right. Possibilites of the use to that end of different methods and forms of ledth rough of emplovments are analized.
Опис
Ключові слова
правознавство, гендерний підхід, неюридичні ВНЗ, правоведение, гендерный подход, неюридические ВУЗы, jurisprudence, gender approach, jurisprudence, not law schools
Цитування
Скринник І. О. Гендерний підхід у викладанні правознавчих дисциплін у неюридичних ВНЗ І-ІІ рівня акредитації / І. О. Скринник // Актуальні проблеми методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [упоряд. Г. Г. Яковенко]. – Харків : ХНАДУ, 2010. – С. 66–71.