Релігійні копінг-стратегії як фактор осмисленості життя та психологічного благополуччя майбутніх психологів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження: Проблема духовності та релігійності набуває вагомої значущості у межах сучасних соціальних трансформацій. Мета дослідження: виявити структуру релігійних копінгів віруючих та встановити їх зв'язок із осмисленістю життя та психологічним благополуччям. Методи дослідження: Вибірка дослідження складена студентами ХНПУ імені Г. С. Сковороди у кількості 98 осіб, які за даними попереднього анкетування є віруючими різних конфесій. Методики дослідження: шкала релігійних копінгів К. Паргамента, Г. Кеніга, Л. Перез, методика оцінки переконань та поведінки у подоланні стресу, опитувальник психологічного благополуччя К. Ріфф у адаптації Н. Лепешинського, опитувальник смисложиттєвих орієнтацій. Результати дослідження: у статті представлені результати кореляційного аналізу релігійних копінгів, смисложиттєвих орієнтацій та психологічного благополуччя. Висновки: На основі отриманої низки кореляцій між релігійними допінгами було проведено факторний аналіз, у результаті впровадження якого отримано два фактори, що пояснюють негативні копінги (перший і четвертий) і два позитивні копінги (другий та третій). У результаті факторизації показників переконань та поведінки у подоланні стресу віруючих було отримано чотири фактори: «Ціннісно-світоглядний релігійний копінг», «Смислотворчий релігійний копінг», «Релігійний копінг зв’язку з іншими віруючими», «Інструментальний релігійний копінг». Виявлено зв’язки між релігійними копінгами та осмисленістю життя: «Страх зневіритись у Бозі» негативно корелює із загальним показником смисложиттєвих орієнтацій, осмисленість життя виявляється тим більшою, чим вище розвинені ціннісно-світоглядний релігійний копінг та смисло-творчий релігійний копінг. Релігійні копінги «Страх зневірення у Бозі» та «Страх бути покинутим Богом» мають негативні зв’язки із психологічним благополуччям особистості. Психологічне благополуччя позитивно корелює із релігійним копінгом зв’язку з іншими віруючими та інструментальним релігійним копінгом. Relevance of the research: the problem of spirituality and religiosity acquires a significant significance within the limits of modern social transformations. The Aim of the study: to identify the structure of religious copings of believers and establish their connection with the meaning of life and psychological well-being. Methods and sample: Sample research compiled by students of KhNPU in the number of 98 people, which, according to preliminary questionnaires, are believers of various denominations. Methods of research: Scale of religious copings K. Pargament, methodology for assessing beliefs and behavior in overcoming stress, questionnaire of psychological well-being K. Riff in adaptation of N. Lepeshinsk, questionnaires of sense-of-life orientations. Results: The article presents the results of correlation analysis of religious copings, semantic orientations and psychological well-being Conclusions: Based on the received range of correlations between religious copings, a factor analysis was conducted, as a result of which two factors explaining negative copings (the first and fourth) and two positive copings (second and third) were obtained. As a result of factorization of beliefs and behavior in overcoming the stress of believers, four factors were obtained: "value-world religion coping", "Symptic religious coping", "Religious coping of communication with other believers", "Instrumental religious coping". The links between religious photos and meaning of life: "The fear of despaired in God" negatively correlates with the general indicator of semantic orientations, the understanding of life is greater than the higher developed value-world religious coping and sense-creative religious coping. Religious copings "The fear of despair in God" and "Fear of being abandoned by God" have negative ties with the psychological wellbeing of the individual. Psychological well-being positively correlates with religious coping of communication with other believers and instrumental religious coping.
Опис
Ключові слова
релігійність, релігійні копінги, смисложиттєві орієнтації, психологічне благополуччя, майбутні психологи, religiosity, religious copings, sense-of-life orientation, psychological well-being, future psychologists
Цитування
Кузнецов О. І. Релігійні копінг-стратегії як фактор осмисленості життя та психологічного благополуччя майбутніх психологів / О. І. Кузнецов, З. Р. Шайхлісламов // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2021. – Вип. 65. – С. 138–153.