Комунікативна компетентність менеджера

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність проблеми формування комунікативної компетентності менеджерів зумовлена швидким розвитком інформаційного суспільства: діджиталізація управлінської діяльності, розвиток комунікаційних мереж, зміна форм комунікацій, загальна віртуалізація спілкування. За цих умов особливе значення набуває вміння менеджера організувати ефективне спілкування з підлеглими, керівниками, колегами як у віртуальному, так і в реальному просторі. Актуальность проблемы формирования коммуникативной компетентности менеджеров обусловлена быстрым развитием информационного общества: диджитализация управленческой деятельности, развитие коммуникационных сетей, изменение форм коммуникаций, общая виртуализация общения. В этих условиях особое значение приобретает умение менеджера организовать эффективное общение с подчиненными, руководителями, коллегами как в виртуальном, так и в реальном пространстве. The topic of urgency of the problem of formation of communicative competence of managers is due to the rapid development of the information society: digitalization of management, development of communication networks, change of forms of communication, general virtualization of communication. Under these conditions, special the ability of the manager to organize effective communication with subordinates, heads, colleagues both in virtual, and in real becomes important space.
Опис
Ключові слова
комунікативна компетентність, компетентність керівника, адміністративна компетенція, глобальна компетенція менеджера, коммуникативная компетентность, компетентность руководителя, административная компетенция, глобальная компетенция менеджера, communicative competence, competence of the head, administrative competence, global competence of the manager
Цитування
Григораш В. В. Комунікативна компетентність менеджера / В. В. Григораш // Теорія та практика професійної підготовки менеджерів інноваційного розвитку : матеріали методологіч. семінару / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. М. Хлебнікової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 34–52.