ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-23
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто формування правильного усного мовлення в молодших школярів. Зазначено, що під культурою мовлення розуміємо правильність, тобто дотримання літературних норм, що сприймаються тими, хто говорить і пише, як узірець, а також мовленнєва майстерність – то є не тільки дотримання норм літературної мови, а й уміння вибирати з відповідних варіантів найбільш точний у смисловому відношенні, стилістично та ситуативно-доречний, виразний. Правильність мовлення – дотримання норм літературної мови, одне з позитивних комунікативних якостей культури мовлення. The publication examines the formation of correct oral speech in younger schoolchildren. It is noted that by the culture of speech we understand correctness, that is, the observance of literary norms perceived by those who speak and write, as a model, as well as speech skill - that is, not only compliance with the norms of the literary language, but also the ability to choose from the relevant options the most accurate in terms of meaning, stylistically and situationally appropriate, expressive. Speech correctness is compliance with the norms of the literary language, one of the positive communicative qualities of speech culture.
Опис
Ключові слова
мовлення, мовний етикет, культура спілкування, діти молодшого шкільного віку, студентські роботи, speech, language etiquette, culture of communication, children of primary school age, student works
Цитування
Новак Н. Формування правильного усного мовлення в молодших школярів / Н. Новак // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали наук. конф. студ. ф-ту почат. навч. : [зб. тез наук. доп.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2023. – Вип. 13. – С. 28.