МАТЕМАТИЧНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ У СТАРШІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
При грамотному підході до вивчення біології в старшій школі необхідно використовувати математичну складову на практичних заняттях. Це дає учням можливість переходити на більш високі рівні абстрактного та узагальнюючого мислення. Окремі знання перетворюються на систему знань, яка є основою формування наукового світогляду. With a competent approach to the study of biology in high school, it is necessary to use the mathematical component in practical classes. This gives students the opportunity to move to higher levels of abstract and generalizing thinking. Separate knowledge turns into a system of knowledge, which is the basis of the formation of a scientific worldview, therefore, beliefs.
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, математична складова, практична робота, біологія, сompetency approach, mathematical component, practical work, biology
Цитування
Математичні компетентності на уроках біології у старшій школі / О. В. Твердохліб, О. О. Пальчик, О. В. Скакун, А. С. Прядка // Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку : тези доп. IIІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 22-23 верес. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 161–163.