Дотримання принципу природовідповідності за Г. С. Сковородою під час організації командної взаємодії здобувачів освіти

dc.contributor.authorБашкір, О. І.
dc.contributor.authorЗеленська, Л. Д.
dc.date.accessioned2024-04-12T09:54:02Z
dc.date.available2024-04-12T09:54:02Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractІдея природовідповідності є однією із фундаментальних у дидактиці та теорії виховання особистості. За А. Дістервегом, принцип природовідповідності є основним принципом людського виховання, згідно з яким «виховання має ґрунтуватися на науковому розумінні природних та соціальних процесів у відповідності до загальних законів розвитку природи та соціуму». У статті зазначено, що принцип природовідповідності виховання передбачає врахування багатогранної та цілісної природи здобувача освіти, а саме — його анатомо-фізіологічних, психологічних, вікових, генетичних особливостей. Висвітлено, що під час організації командної взаємодії здобувачів освіти важливо розуміти сутність та природу кожного члена колективу, враховувати інтереси та індивідуальні особливості кожного, його вікові та психологічні зміни, природні здібності та набуті компетентності. Організовуючи командну взаємодію, наприклад під час роботи над колективною творчою справою чи проєктом, викладач повинен враховувати запити, інтереси, побажання, таланти та вміння кожного задля досягнення спільної мети та результативності діяльності, що притаманне командній взаємодії. Зазначено, що робота з командою передбачає, у першу чергу, виявлення керівником колективу особистісних якостей кожного/кожної, створювати умови для виявлення особистісних талантів та задатків, співпрацювати та знаходитися постійно на зв’язку з родинами здобувачів освіти, що відповідає педагогічним поглядам Г. С. Сковороди. Дотримуючись поглядів природовідповідності Г. С. Сковороди, у статті виявлено методи формування командної взаємодії здобувачів освіти: «добрі» (з використанням байок, притч, філософських трактатів, афоризмів тощо) настанови, викорінення поганих звичок, бесіда, роз’яснення, приклад, поради тощо. Під час командоутворення здобувачів освіти необхідно максимально враховувати природні нахили і задатки кожного учасника колективу. І здійснювати це варто передусім спільними зусиллями батьків, учителів, суспільства в єдності розумового, морального і трудового виховання. The idea of natural correspondence is one of the most fundamental in didactics and the personality’s theory of education. According to A. Diesterweg, the principle of natural correspondence is the basic principle of human education, according to which «education should be based on a scientific understanding of natural and social processes by the general laws of nature and society». The article notes that the principle of natural correspondence in education involves taking into account the multifaceted and holistic nature of the student, namely, his or her anatomical, physiological, psychological, age, and genetic characteristics. It is highlighted that when organizing team interaction of students, it is important to understand the essence and nature of each team member, to take into account the interests and individual characteristics of each, their age and psychological changes, natural abilities, and acquired competencies. When organizing team interaction, for example, when working on a collective creative activity or project, the teacher should take into account the needs, interests, wishes, talents, and skills of everyone to achieve a common goal and the effectiveness of activities inherent in team interaction. It is noted that working with a team involves, first of all, the identification by the team leader of the personal qualities of each member, creating conditions for the identification of personal talents and potentialities, cooperating and constantly keeping in touch with the families of students, which corresponds to the pedagogical views of H. S. Skovoroda. Adhering to the views of H. S. Skovoroda's natural correspondence, the article identifies methods of forming team interaction of students: «good» (using fables, parables, philosophical treatises, aphorisms, etc.) instructions, eradication of bad habits, conversation, explanation, example, advice, etc. While forming team interaction of students, it is necessary to consider the natural inclinations and dispositions of each team member as much as possible. And this should be done primarily through the joint efforts of parents, teachers, and society in the unity of mental, moral, and Technology education.
dc.identifier.citationБашкір О. Дотримання принципу природовідповідності за Г. С. Сковородою під час організації командної взаємодії здобувачів освіти / О. Башкір, Л. Зеленська // Новий Колегіум. – 2023. – № 4 (112). – С. 41–46. DOI:10.30837/nc.2023.4.41
dc.identifier.issn1562–529X
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14628
dc.language.isouk
dc.publisherХаркiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
dc.subjectколектив
dc.subjectкоманда
dc.subjectвзаємодія
dc.subjectстворення
dc.subjectприродовідповідність
dc.subjectГригорій Сковорода
dc.subjectcollective
dc.subjectteam
dc.subjectinteraction
dc.subjectcreation
dc.subjectnatural correspondence
dc.subjectHryhorii Skovoroda
dc.titleДотримання принципу природовідповідності за Г. С. Сковородою під час організації командної взаємодії здобувачів освіти
dc.title.alternativeAdherence to the principle of natural correspondence according to H. S. Skovoroda in the organization of team interaction among students
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Башкір О., Зеленська Л. Дотримання принципу.pdf
Розмір:
836.88 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: