АКСІОМАТИЧНИЙ МЕТОД В ГЕОМЕТРІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-14
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У тезах схарактеризовано суть аксіоматичного методу, розглянуто різні підходи до аксіоматичної побудови геометрії, розкрито можливості застосування розробленого методичного забезпечення у вивченні дисциплін природничо-математичного та методичного циклів у закладах середньої та вищої освіти. Theses characterize the essence of the axiomatic method, consider different approaches to axiomatic geometry construction, reveal the possibility of using the developed methodological support in the study of disciplines of natural and mathematical and methodological cycles in secondary and higher education.
Опис
Ключові слова
аксіоматичний метод, п’ятий постулат Евкліда, аксіома, система аксіом, задача на доведення, методичне забезпечення, axiomatic method, Euclid’s fifth postulate, axiom, axiom system, completion task, methodological support
Цитування
Гельман В. В. Аксіоматичний метод в геометрії / В. В. Гельман, Т. І. Дейніченко // Наумовські читання [Електронний ресурс] : матеріали XVII студ. наук. конф. студ. та молод. вчених, присвяч. 80-річчю фіз.-мат. ф-ту, Харків, 14–15 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : [б. в.], 2019. – С. 52–54.