Шляхи формування творчих здібностей молодших школярів засобами арт-терапії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами арт-терапії. Зазначено, що педагогічний напрямок арт-терапії передбачає використання спонтанної образотворчої діяльності молодших школярів для активізації їхнього творчого потенціалу, розвитку творчих здібностей. В основі арт-терапії лежить саме мобілізація творчого потенціалу особистості, надання їй додаткових можливостей для вираження експресії та розкриття змісту художніх образів. The publication examines the development of creative abilities of younger schoolchildren by means of art therapy. It is noted that the pedagogical direction of art therapy involves the use of spontaneous artistic activity of younger schoolchildren to activate their creative potential, development of creative abilities. The basis of art therapy is precisely the mobilization of the creative potential of an individual, providing it with additional opportunities for expression and revealing the content of artistic images.
Опис
Ключові слова
арт-терапія, творчі здібності, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, art therapy, creative abilities, primary school students, master's work
Цитування
Яценко К. Шляхи формування творчих здібностей молодших школярів засобами арт-терапії / К. Яценко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 48.