Використання мнемотехнічних прийомів в корекції звукомови у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота спрямована на вивчення та ефективне впровадження методів мнемотехніки для виправлення порушень звуковимови у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ. У роботі здійснено аналіз сучасних підходів до корекції фонетико-фонематичних розладів у дошкільників. Розглянуто теоретичні засади мнемотехніки та її роль у формуванні правильної артикуляції та звуковимови у дітей старшого дошкільного віку. Застосування мнемотехнічних прийомів показано як ефективний інструмент для покращення мовних навичок та зменшення фонетико-фонематичних недорозвинень. Методологія дослідження включає в себе корекційні заняття з застосуванням мнемотехнічних прийомів, що дозволило отримати систематизовані результати щодо впливу мнемотехнічних прийомів на корекцію звуковимови у дітей. Отримані результати свідчать про значущий прогрес у покращенні вимови та артикуляції звуків у дітей старшого дошкільного віку після використання мнемотехнічних прийомів. The qualification work is aimed at studying and effective implementation of mnemonic methods for the correction of sound pronunciation disorders in senior preschool children with PPUS. The paper analyzes modern approaches to the correction of phonetic-phonemic disorders in preschoolers. The theoretical foundations of mnemonics and its role in the formation of correct articulation and 3 sound pronunciation in senior preschool children are considered. The use of mnemonic techniques is shown as an effective tool for improving language skills and reducing phonetic and phonemic underdevelopment. The methodology of the study includes remedial classes with the use of mnemonic techniques, which allowed to obtain systematic results on the impact of mnemonic techniques on the correction of children's pronunciation. The obtained results indicate significant progress in improving the pronunciation and articulation of sounds in senior preschool children after using mnemonic techniques.
Опис
Ключові слова
мнемотехніка, фонетико-фонематичне недорозвинення, корекція звуковимови, старший дошкільний вік, mnemonics, phonetic-phonemic underdevelopment, correction of sound pronunciation, senior preschool age
Цитування
Дюсембіна А. С. Використання мнемотехнічних прийомів в корекції звукомови у дітей старшого дошкільного віку з ФФНМ : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 016 Спеціальна освіта / А. С. Дюсембіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. спец. педагогіки. – Харків, 2024. – 57 с. : іл., табл. + дод.
Колекції