Modern educational digital competence of future doctors of Poland as a European state

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум»
Анотація
The article examines and analyzes the acquisition of digital competence by students studying in medical education institutions in Poland. In order to fulfill the set goal, the analysis and synthesis of search results in information and reference systems was carried out in order to determine the concepts of research, methods of expert evaluation, testing, questionnaires, observation, modeling, forecasting. The process of implementing information processes in the field of health care in Poland is considered against the background of the use of digital technologies in the countries of the European Union in order to ensure the quality of education and accelerate progress towards the Sustainable Development Goals, which were presented by the United Nations and aimed at achieving a digital future for all. In cooperation with the European Commission in promoting digitalization in education, the Polish government is focused on promoting the development of a highly effective digital education ecosystem and improving digital skills and opportunities for digital transformation to ensure bridging the digital divide in education and strengthening competences. A noticeable change in the development of digital competences of students of medical education institutions in Poland is a greater emphasis on the practical use of both these competences and resources available on the Internet. The development of recommendations of Polish institutions of medical education, specifying the various branches of digital health, terminology, learning objectives, optimal approach to training, duration, evaluation method and structure, was considered. The COVID-19 pandemic has increased the importance of digital health in society. Doctors must be properly prepared to work in a new environment, where a greater share of medical care is provided by digital methods, which involves the use of digital technologies, and determines the priority need for future medical workers to acquire the relevant competencies necessary to work with remote consultation models, eHealth systems, processing of medical data. Розглянуто та проаналізовано надбання цифрової компетентності студентами, які навчаються в закладах медичної освіти Польщі. Для виконання поставленої мети проведено аналіз і синтез результатів пошуку в інформаційно-довідкових системах з метою визначення понять дослідження, методів експертного оцінювання, тестування, анкетування, спостереження, моделювання, прогнозування. Розглядається процес упровадження інформаційних процесів в галузі охорони здоров’я Польщі на фоні використання цифрових технологій в країнах Європейського союзу, щоб забезпечити якість освіти та прискорити прогрес до Цілей сталого розвитку, які були представлені Організацією Об’єднаних Націй і спрямовані на досягнення цифрового майбутнього для всіх. У співпраці з Європейською комісією у сприянні цифровізації в освіті Польський уряд зосереджений на сприянні розвитку високоефективної екосистеми цифрової освіти та вдосконаленні цифрових нави- чок і можливості для цифрової трансформації, щоб гарантувати подолання цифрового розриву в освіті та посилення компетентностей. Помітною зміною щодо розвитку цифрових компетентностей студентів закладів медичної освіти Польщі є більший акцент на практичне використання як цих компетенцій, так і ресурсів, доступних в Інтернеті. Розглянута розробка рекомендацій Польських закладів медичної освіти із зазначенням різних галузей цифрового здоров'я, термінології, цілей навчання, оптимального підходу до проведення навчання, тривалості, методу оцінювання та структури. Пандемія COVID-19 підвищила важливість цифрового здоров’я суспільства. Лікарі повинні бути належним чином підготовлені для роботи в новому середовищі, де більша частка медичної допомоги надається цифровими методами, що передбачає використання цифрових технологій, та обумовлює пріоритетну необхідність набуття майбутніми медичними працівниками відповідних компетентностей, необхідних для роботи із моделями дистанційного консультування, системами eHealth, опрацюванням медичних даних.
Опис
Ключові слова
student, education, Poland, digitization, competence, doctor, medicine, society, студент, освіта, Польща, цифровізація, компетентність, лікар, медицина, суспільство
Цитування
Batyuk L. Modern educational digital competence of future doctors of Poland as a European state / L. Batyuk, O. Zhernovnykova // Новий колегіум. – 2022. – № 3 (108). – С. 55–65.