СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-11
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У збірнику подано матеріали тез виступів на науково-практичній інтернет-конференції здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти другого року навчання факультету початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди. У матеріалах висвітлені актуальні питання теорії та методики навчання і виховання молодших школярів, психологічні аспекти навчання і виховання учнів молодшого шкільного віку, взаємодія та співпраця учителя, учня і батьків. Для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти і викладачів закладів вищої освіти. The collection contains materials of abstracts of speeches at the scientific and practical online conference of applicants for the first (bachelor's) level of higher education of the second year of study of the Faculty of Primary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The materials cover topical issues of the theory and methods of teaching and upbringing of primary schoolchildren, psychological aspects of teaching and upbringing of primary schoolchildren, interaction and cooperation between teachers, students and parents. For applicants of the first (bachelor's) level of higher education and teachers of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
педагогіка початкової школи, педагогічна психологія, освітній процес, методика виховання, методика навчання, педагічна взаємодія, педагогіка партнерства, підготовка фахівців, primary school pedagogy, educational psychology, educational process, methods of education, methods of teaching, pedagogical interaction, pedagogy of partnership, training of specialists
Цитування
Сучасний стан та тенденції розвитку початкової освіти в Україні : матеріали VІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти другого року навчання, Харків, 11 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2024. – 50 с.