Гендерний аспект соціалізації особистості в сучасному суспільстві

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-05-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто соціалізацію особистості. Це процес, в ході якого людина навчається відповідним моделям поведінки в суспільстві, цінностям і таке інше, існують певні агенти соціалізації, що є основними чинниками впливу на формування гендерної ідентичності. Серед агентів гендерної соціалізації виокремлюють наступні: освітні установи; сімейні чинники; позасімейні чинники, до яких відносять школу, сім’ю, літературу, засоби масової інформації (ЗМІ). В статье рассмотрена социализация личности. Это процесс, в ходе которого человек учится соответствующим моделям поведения в обществе, ценностям и т. д., существуют определенные агенты социализации, являются основными факторами влияния на формирование гендерной идентичности. Среди агентов гендерной социализации выделяют следующие: образовательные учреждения; семейные факторы; внесемейных факторы, к которым относят школу, семью, литературу, средства массовой информации (СМИ). The article examines the socialisation of the individual. It is a process during which a person learns appropriate patterns of behaviour in society, values, etc., there are certain agents of socialisation that are the main factors influencing the formation of gender identity. The agents of gender socialisation include the following: educational institutions; family factors; non-family factors, which include school, family, literature, mass media (mass media).
Опис
Ключові слова
соціалізація особистості, гендерний аспект, психосоціальний розвиток, социализация личности, гендерный аспект, психосоциальное развитие, personal socialization, gender aspect, psychosocial development
Цитування
Безрук О. О. Гендерний аспект соціалізації особистості в сучасному суспільстві / О. О. Безрук // Соціалізація особистості у сучасних соціокультурних контекстах : матеріали VI Міжнар. наук.- практ. конф., Харків, 15 трав. 2015 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Д. Денисенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 39–41.