Проблемне поле саботажу в контексті функціонування соціальної складової сталого розвитку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Анотація
Розглянуто проблему адекватного осмислення місця та ролі явища саботажу у соціально-політичних процесах трансформаційних суспільств, його роль в контексті функціонування соціальної складової сталого розвитку. Рассмотрена проблема адекватного осмысления места и роли явления саботажа в социально-политических процессах трансформационных обществ, его роль в контексте функционирования социальной составляющей устойчивого развития. The problem of adequate understanding of the place and role of the phenomenon of sabotage in the socio-political processes of transformational societies, its role in the context of the functioning of the social component of sustainable development is considered.
Опис
Ключові слова
аспірантські роботи, саботаж, політична участь, конвенційна політична участь, неконвенційна політична участь, аспирантские работы, саботаж, политическое участие, конвенционное политическое участие, неконвенционное политическое участие, postgraduate studies, sabotage, political participation, Conventional political participation, not conventional political participation
Цитування
Євтухова Г. Ю. Проблемне поле саботажу в контексті функціонування соціальної складової сталого розвитку / Г. Ю. Євтухова // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7-8 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ, 2017. – С. 73-75.