ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ : ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І ПРИНЦИПІВ

Немає доступних мініатюр
Дата
2016-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Рідна школа
Анотація
У статті представлено результати теоретичного обґрунтування закономірностей і принципів формування готовності вчителів початкової школи в системі неперервної педагогічної освіти до роботи з обдарованими учнями. Здійснено сутнісний аналіз категорій «закон», «закономірність», «принцип», наведено наявні класифікації педагогічних закономірностей та відповідних їм принципів. Схарактеризовано детермінантні, атрибутивні та продуктивні закономірності досліджуваного процесу та принципи, в яких вони втілюються. В статье представлены результаты теоретического обоснования закономерностей и принципов формирования готовности учителей начальной школы в системе непрерывного педагогического образования к работе с одаренными учащимися. Осуществлен сущностный анализ категорий «закон», «закономерность», «принцип», приведены имеющиеся классификации педагогических закономерностей и соответствующих им принципов. Охарактеризованы детерминантные, атрибутивные и продуктивные закономерности исследуемого процесса и принципы, в которых они воплощаются. Results of theoretical conditioning of regular phenomena and principles of formation of readiness of primary school teachers in the system of continuous pedagogical education to work with gifted pupils have been given. The essential analysis of categories of "law", "regular phenomena", "principle" has been carried out, the existing classifications of pedagogical regular phenomena and their corresponding principles have been presented. The author has characterized determinant, attributive and productive regular phenomena of the researched process and the principles in which they are embodied.
Опис
Ключові слова
закони, закономірності, принципи, неперервна педагогічна освіта, обдаровані учні, вчитель початкової школи, законы, закономерности, принципы, непрерывное педагогическое образование, одаренные учащиеся, учитель начальной школы, laws, patterns, principles, continuous pedagogical education, gifted students, primary school teacher
Цитування
Ушмарова В. В. Формування готовності вчителів початкової школи в системі неперервної освіти до роботи з обдарованими учнями: обґрунтування закономірностей і принципів / В. В. Ушмарова // Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. - 2016. - N 5-6. - С. 30-33 : табл. - Бібліогр.: 8 назв.