Саморозвиток учителя школи у процесі неформальної та інформальної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження зумовлена теоретико-практичною значущістю й недостатньою розробкою в педагогічній науці та практиці проблеми саморозвитку вчителя у процесі неформальної та інформальної освіти. Метою дослідження є організація саморозвитку вчителя у процесі неформальної та інформальної освіти. Використано комплекс емпіричних методів дослідження (аналіз продуктів професійної діяльності вчителів, групові обговорення й індивідуальні бесіди з педагогами, анкетування за допомогою спеціально розроблених анкет). Робота з педагогами, спрямована на саморозвиток учителя, була організована в межах Харківського міського постійно-діючого щотижневого семінару «Актуальні питання загальної антропософії та Вальдорфської школи». Усвідомленню власних бар’єрів саморозвитку (у мисленні, емоційнопочуттєвій і вольовій сферах), розширенню уявлень про себе, спонуканню до самоаналізу, самоспостереження, самовивчення та самовдосконалення сприяли такі форми й методи, як-от: вправи, орієнтовані на уважне безпристрасне спостереження й активне сприйняття об’єктів різної природи (від речей, що оточують, предметів образотворчого мистецтва до життєвих подій і ситуацій); ігри-тренінги («Пізнай себе», «Внутрішній ландшафт»), які спонукали вчителя самостійно або у групі більш глибоко «зазирнути» в себе, замислитися над своїм життям, упорядковувати свої думки; ритмізація «навчального дихання» (чергування своєрідних пізнавальних «вдихів» і «видихів»); соціально-групові та художні вправи; індивідуальні консультації щодо виконання вправ внутрішнього характеру (самоконтроль і саморегулювання думок, емоцій і почуттів, вольових імпульсів). Експериментальними даними, отриманими на основі самооцінки слухачами семінару результатів своєї саморозвивальної діяльності, підтверджено успішність проведеної роботи. Зроблено висновок про доцільність використання досвіду організації саморозвитку педагога у процесі неформальної та інформальної освіти у практиці підготовки майбутніх учителів. The relevance of the research is determined by the theoretical and practical significance and insufficient development of the problem of teacher’s self-development in the process of non-formal and informal education in pedagogical science and practice. The aim of the research is organization of teacher’s self-development in the process of non-formal and informal education. A number of empirical research methods were used for this research. They are: analysis of the products of teachers’ professional activities, group discussions and individual talks with teachers, survey using specially developed questionnaires. Work with teachers, which was aimed at teacher’s self-development, was organized within the framework of Kharkiv city permanent weekly seminar “Actual issues of general anthroposophy and Waldorf school”. The use of certain forms and methods contributed to teachers’ awareness of own barriers to self-development (in thinking, emotional-feeling and volitional spheres), expansion of teachers’ ideas about themselves, prompting to self-analysis, self- observation, self-study and self-improvement. These forms and methods were: exercises focused on attentive dispassionate observation and active perception of objects of various nature (from surrounding things, objects of fine art to life events and situations); training games (“Get to know yourself”, “Internal landscape”), which encouraged a teacher to “look” deeper into himself, think about his life and organize his thoughts independently or in a group; rhythmization of “educational breathing” (alternation of peculiar cognitive “inhales” and “exhales”); social group and artistic exercises; individual consultations on performing exercises of internal nature (self-control and self-regulation of thoughts, emotions and feelings, volitional impulses). The experimental data obtained on the basis of self-assessment of the results of self-development activities by seminar participants confirmed the success of the work carried out. It was concluded about the expediency of using the experience in organizing teacher’s self-development in the process of non-formal and informal education in the practice of future teachers’ training.
Опис
Ключові слова
саморозвиток, самовиховання, самоосвіта, учитель школи, неформальна освіта, інформальна освіта, self-development, self-upbringing, self-education, school teacher, non-formal education, informal education
Цитування
Іонова О. М. Саморозвиток учителя школи у процесі неформальної та інформальної освіти / О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2022. – Вип. 53. – С. 39–50.