ПОРІВНЯННЯ МЕЗОЦИКЛІВ У ПІДГОТОВЦІ ЗБІРНИХ КОМАНД З ФЕХТУВАННЯ НА ШПАГАХ УКРАЇНИ І ЯПОНІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Моніторинг результатів виступів збірних команд світу з метою покращення й вдосконалення підготовки спортсменів завжди є актуальним. Українські тренери з фехтування успішно працюють з командами багатьох країн світу. Метою роботи є визначення та порівняльний аналіз тренувальних мезоциклів збірних команд фехтувальників шпажистів України та Японії. Учасники: тренери збірних команд України та Японії. Методи організації дослідження: аналіз спеціальної та методичної літератури, бесіди, педагогічні спостереження. Результати. Проведений аналіз виступів шпажистів збірних команд України та Японії на міжнародній арені. За допомогою педагогічних методів розглянуто особливості організації навчально-тренувального процесу збірних обох країн. Виявлено спільні й відмінні засоби та форми проведення навчально-тренувальних занять. Наведено порівняльну таблицю побудови втягуючого мезоциклу шпажних збірних команд України та Японії. Висновки. Аналіз спеціальної літератури та Інтернет ресурсів свідчить що існує недостатньо матеріалів з порівнянням роботи тренерів з фехтування в різних країнах. Простежується відмінність в контролі за тренувальним процесом. Тренер команди Японії надає можливість спортсменам індивідуально обирати тип тренування. Це дозволяє кожному спортсмену більш детально контролювати фізичний стан та корегувати навантаження. Тренер команди України дотримується більш академічного стилю. Він вимагає від спортсменів системного виконання всіх поставлених завдань. Monitoring the results of the performances of the world national teams in order to improve the training of athletes is always relevant. Ukrainian fencing coaches successfully work with teams from many countries around the world. The purpose of the work is to determine and compare the training mesocycles of the national epee men teams of Ukraine and Japan. Participants: coaches of national teams of Ukraine and Japan. Research organization methods: analysis of special and methodical literature, conversations, pedagogical observations. The results. The analysis of the performances of fencers of the national teams of Ukraine and Japan on the international arena was carried out. With the help of pedagogical methods, the peculiarities of the organization of the educational and training process of the national teams of both countries were considered. Common and different means and forms of conducting educational and training classes have been identified. A comparative table of the construction of the engaging mesocycle of epee national teams of Ukraine and Japan is presented. Conclusions. Analysis of special literature and Internet resources shows that there are not enough materials comparing the work of fencing coaches in different countries. There is a difference in control over the training process. The coach of the Japanese team gives athletes the opportunity to individually choose the type of training. This allows each athlete to monitor their physical condition in more detail and adjust their workload. The coach of the Ukrainian team adheres to a more academic style. It requires the athletes to systematically perform all the assigned tasks.
Опис
Ключові слова
фехтування, шпажисти, тренування, підготовка, Україна, Японія, fencing, fencers, training, preparation, Ukraine, Japan
Цитування
Горбачук Є. Порівняння мезоциклів у підготовці збірних команд з фехтування на шпагах України і Японії / Є. Горбачук, О. Горбачук // Фізична культура і спорт. Виклики сучасності : зб. ст. за результатами ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 300-річчю з дня народж. Г. С. Сковороди, Харків, 27–28 жовт. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків, 2022. – С. 24–29.