Молитва у структурі релігійних копінг-стратегій віруючих

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Актуальність дослідження: Сьогодні проблема релігійності та духовності у психологіє характеризується особливою актуальністю через прагнення особистості знайти нові (чи забуті старі) шляхи опанування стресом через використання релігійних копінгів. Мета дослідження: – визначити структуру релігійних копінгів та місце і ній молитви як духовної практики. Методи дослідження: Вибірка дослідження складена студентами ХНПУ імені Г. С. Сковороди у кількості 98 осіб, які за даними попереднього анкетування є віруючими різних конфесій. У дослідженні використано шкалу релігійних копінгів К. Паргамента, Г. Кеніга, Л. Перез (Religious Coping Scale), методику оцінки переконань та поведінки у подоланні стресу (Assessment of Beliefs and Behaviors in Coping – Final Version), адаптовану шкалу молитви А. Лакоу. Результати дослідження: у статті представлені результати кластерного та кореляційного аналізу релігійних копінгів віруючих. Висновки: У результаті кластерного аналізу релігійних копінгів було доведено існування двох груп стратегій опанування стресом через використання релігії: спілкування із Богом та сумніви щодо підтримки Бога. Кластерна структура релігійних переконань характеризується трьома групами стратегій опанування стресом: розв’язання практичних завдань через віру, забезпечення контрольованості життя через віру та афіліативне прагнення до віруючих. Загалом релігійні копінги та релігійні переконання позитивно пов’язані між собою. Різні психологічні функції молитви позитивно пов’язані з релігійними допінгами та переконаннями, утім найбільш змістовно наповненими є кореляції із функцією молитви як сповіді, а також релігійними копінгами можливості стати сильнішим та не думати про проблеми. The relevance of the study: Today, the problem of religiosity and spirituality in psychological is characterized by particular relevance through the desire of the individual to find new (or forgotten old) ways of mastering stress through the use of religious coping. Aim of the study: - to determine the structure of religious coping and the place of prayer as a spiritual practice. Research Methods: The research sample is compiled by students of H. S. Skovoroda KhNPU in the amount of 98 people who, according to the previous questionnaire, are believing different denominations. The study used a scale of religious copings K. Pargamine, G. Kenig, L. Religious Coping Scale, a technique for assessing beliefs and behavior in overcoming stress. Results: The article presents the results of cluster and correlation analysis of religious copies of believers. Conclusions: As a result of a cluster analysis of religious сoping, the existence of two groups of stress strategies through the use of religion: communication with God and doubts about the support of God was proved. The cluster structure of religious beliefs is characterized by three groups of stress strategies: solving practical problems through faith, ensuring the control of life through faith and an affilialiative desire for believers. In general, religious coping and religious beliefs are positively correlates. Various psychological functions of prayer are positively correlated to religious doping and beliefs, however, the most meaningful correlations with the function of prayer as confession, as well as religious copying opportunities to become stronger and not think about problems.
Опис
Ключові слова
релігійність, стрес, релігійні копінги, молитва як копінг, психологія віруючого, religiosity, stress, religious coping, prayer as a coping, the psychology of the believer
Цитування
Кузнецов О. І. Молитва у структурі релігійних копінг-стратегій віруючих / О. І. Кузнецов, Н. Ю. Діомідова // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. – Харків, 2022. – Вип. 66. – С. 142–152.