Справедливість як концепт гідної праці

dc.contributor.authorКоваленко, О. О.
dc.date.accessioned2021-12-10T13:07:26Z
dc.date.available2021-12-10T13:07:26Z
dc.date.issued2021-10-01
dc.description.abstractУ статті розглянуто здатність до праці, як невід’ємна здатність людини, в своїй динаміці складала і продовжує складати переважну частину людського життя, слугує проявом людського «Я» та засадою унікального, притаманного лише людині способу життя – відтворювального, завдяки чому багатство природи може бути трансформовано у нові форми, які забезпечують розвиток людської цивілізації. Сучасна справедливість, яку має транслювати право загалом, і трудове право зокрема, а можливо, ще й у найбільшому ступеню (бо саме в спільній суспільній праці і народжуються ті результати, на яких будується й розвивається суспільство і держава, а отже саме праця виступає фундаментом для побудови інституцій, які виступають у цьому випадку наслідками, продуктами суспільної праці, проростаючи пагонами із зернинки, якою виступає праця) – це справедливість, як визначає МОП «в інтересах всіх», яка «вирішує загальні задачі соціальної справедливості». В статье рассмотрена способность к труду, как неотъемлемая способность человека, в своей динамике составляла и продолжает составлять подавляющую часть человеческой жизни, служит проявлением человеческого «Я» и основой уникального, присущего только человеку образа жизни – воспроизводящего, благодаря чему богатство природы может быть трансформированы в новые формы, обеспечивающие развитие человеческой цивилизации. Современная справедливость, которую должно транслировать право в целом, и трудовое право в частности, а возможно, еще и в наибольшей степени (ибо именно в общем общественном труде и рождаются те результаты, на которых строится и развивается общество и государство, а следовательно, именно труд выступает фундаментом для построения институтов, выступающих в этом случае последствиями, продуктами общественного труда, прорастая побегами из зернышка, которым выступает труд) – это справедливость, как определяет МОТ «в интересах всех», которая «решает общие задачи социальной справедливости». The article considers the ability to work as an integral ability of man, in its dynamics was and continues to be an overwhelming part of human life, is a manifestation of human «I» and the basis of a unique, unique human way of life - reproducing, so the wealth of nature can be transformed into new forms that ensure the development of human civilization. Modern justice, which should be translated by law in general, and labor law in particular, and perhaps even more so (because it is in general social work that the results are born on which society and the state are built and developed, and therefore labor is the foundation for building institutions that in this case are the consequences, products of social labor, sprouting shoots from the seed of labor) - is justice, as defined by the ILO «for the benefit of all», which «solves the common problems of social justice».uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКоваленко О. О. Справедливість як концепт гідної праці / О. О. Коваленко // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. 12-ті осінні юрид. читання "Права людини в суч. світі проблеми теорії та практики" з нагоди 95-річчя від дня народж. та на вшанування пам’яті проф. Р. І. Кондратьєва, Хмельницький, 1–2 жовт. 2021 р. / Хмельн. ун-т упр. та права ім. Л. Юзькова та [та ін.]. – Хмельницький, 2021. – С. 194–195.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.isbn978-617-7572-46-5
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/6577
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХмельницький університет управління та права імені Л. Юзьковаuk_UA.UTF-8
dc.subjectсправедливістьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринцип справедливостіuk_UA.UTF-8
dc.subjectгідна працяuk_UA.UTF-8
dc.subjectсправедливостьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпринцип справедливостиuk_UA.UTF-8
dc.subjectдостойный трудuk_UA.UTF-8
dc.subjectjusticeuk_UA.UTF-8
dc.subjectprinciple of justiceuk_UA.UTF-8
dc.subjectdecent workuk_UA.UTF-8
dc.titleСправедливість як концепт гідної праціuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeСправедливость как концепт достойного трудаuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeJustice as a concept of decent workuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцяті осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 1-2 жовтня 2021 р.).pdf
Розмір:
8.28 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: