Зв’язок лекторської майстерності викладача із якістю використання інтерактивних методів викладання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізувано теоретичні підходи до сутності поняття “інтерактивні методи” викладання у науково-педагогічній літературі, простеження ролі лекторських навичок педагога у їх успішній реалізації. Інноваційні методи більш залежні від успішної розробки інтерактивного методичного комплексу дисципліни, ТЗН, форми навчання і контролю. Організація навчально-виховного процесу із використанням інтерактивних методів викладання особливо доцільна та має значні перспективи за умов реалізації кредитно-модульної системи. В статье проанализированы теоретические подходы к сущности понятия "интерактивные методы" преподавания в научно-педагогической литературе, прослежена роль лекторских навыков педагога в их успешной реализации. Инновационные методы более зависимы от успешной разработки интерактивного методического комплекса дисциплины, ТСО, формы обучения и контроля. Организация учебно-воспитательного процесса с использованием интерактивных методов преподавания особенно целесообразна и имеет значительные перспективы при реализации кредитно-модульной системы. The article analyzes theoretical approaches to the essence of the concept "interactive methods" of teaching in the scientific and pedagogical literature, tracing the role of lecturing skills of a teacher in their successful implementation. Innovative methods are more dependent on the successful development of interactive methodological complex of the discipline, technical means of teaching, forms of learning and control. The organization of educational process with the use of interactive methods of teaching is especially appropriate and has significant prospects for the implementation of credit-module system.
Опис
Ключові слова
лекторська майстерність, викладачі, інтерактивні методи викладання, студенти, лекторское мастерство, преподаватели, интерактивные методы преподавания, студенты, lecturing skills, teachers, interactive teaching methods, students
Цитування
Міщенко О. А. Зв’язок лекторської майстерності викладача із якістю використання інтерактивних методів викладання/ О. А. Міщенко // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С. 159–164.