Категорії кількості і якості у вимірі демократії: актуальність ідей Аристотеля

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-09-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківське міське товариство «Філософська освіта»
Анотація
Доводиться неправильність переважно кількісного виміру демократії як влади більшості народу. Обґрунтовується визначальний вплив якісного виміру по відношенню до кількісного. Демократія не правильна, коли більшість народу бідна, а значить і не вільна, малоосвічена, неблагородна. Навпаки, заможність дає свободу як основу демократії, а також більшу освіченість і благородство. Правильною є демократія в якій забезпечується середній, але достатній рівень життя більшості народу. Доказывается неправильность преимущественно количественного измерения демократии как власти большинства народа. Обосновывается определяющее влияние качественного измерения по отношению к количественному. Демократия не правильная, когда большая часть народа бедная, а значит и не свободная, малообразованная, неблагородная. Наоборот, богатство дает свободу как основу демократии, а также большую образованность и благородство. Правильная демократия та в которой обеспечивается средний, но достаточный уровень жизни большинства народа. It’s proved that wrong way is mainly quantitative measurement of democracy as majority rule of the people. It’s grounded decisive influence for quality measurement in relation to quantify. Democracy is not correct, when most people are poor, and thus is not free, lowbrow and unhonarable. Instead, wealth gives freedom as the foundation of democracy, and more education and nobility. Democracy is correct when its provided average but adequate standard of living of most people.
Опис
Ключові слова
державно-правові дисципліни, міжнародне право, кількісний вимір демократії, якісний вимір демократії, неправильна демократія, правильна демократія, середній достаток більшості, государственно-правовые дисциплины, международное право, количественное измерение демократии, качественное измерение демократии, неправильная демократия, правильная демократия, средний достаток большинства, state-legal disciplines, international law, quantitative measurement of democracy, qualitative dimension of democracy, wrong democracy, proper democracy, average wealth of the majority
Цитування
Горбань В. І. Категорії кількості і якості у вимірі демократії : актуальність ідей Аристотеля / В. І. Горбань, О. В. Горбань // Античні витоки Європейської раціональності: до 2400- річчя Арістотеля : матеріали ХХIV Харк. Міжнар. сковородин. читань, 23-24 верес. 2016 р. / ОКЗ «Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди». – Сковородинівка ; Харків : Майдан, 2016. – С. 144–148.