Фольклор у світоглядній рецепції Миколи Костомарова

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство (ХІФТ)
Анотація
Стаття присвячена дослідженню специфіки поглядів М. Костомарова на фольклорну спадщину народу в контексті теорії ХІХ століття, зокрема проаналізовано вплив романтизму, міфологічної школи, культурно-історичної школи на формування концепції етнографа про роль і значення поезії в розкритті й пізнанні духу (характеру) етносу. Статья посвящена исследованию специфики взглядов Н. Костомарова на фольклорное наследие народа в контексте теории ХІХ ст., в частности проанализировано влияние романтизма, мифологической школы, культурно-исторической школы на формирование концепции этнографа о роли и значении поэзии в раскрытии и познании духа (характера) этноса.The article is devoted to the study of the specificity of M. Kostomarov’s views on folklore heritage of the people in the context of the 19th century theory, in particular the influence of romanticism, mythological school, cultural-historical school on the formation of the concept of an ethnographer on the role and significance of poetry in the disclosure and knowledge of the spirit (nature) of the ethnos.
Опис
Ключові слова
українська етнографія, романтизм, фольклор, народна символіка, міфологічна школа, культурно-історична школа, народний дух, народний характер, народна пісня, Костомаров Н. І., украинская этнография, фольклор, романтизм, мифологическая школа, культурно-историческая школа, народные символы, народный дух, национальный характер, народная песня, Костомаров Н. И., ukrainian ethnography, folklore, romanticism, mythological school, cultural-historical school, folk symbols, folk spirit, folk character, folksong, Kostomarov N. I.
Цитування
Нестеренко Н. П. Фольклор у світоглядній рецепції Миколи Костомарова / Н. П. Нестеренко // Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2017. – Вип. 4. – С. 68–73.