Концептуалізація парадигми "Україна – Світ" у мовомисленні Івана Перепеляка

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто мовосвіт Івана Перепеляка. Творчість поета є основою для різнопланових інтерпретацій і декодувань авторських смислів, які є актуальними для сучасних українців. Мовомислення Івана Перепеляка досліджено у трьох вимірах: Перепеляк – майстер поетичних зіставлень, продовжувач традицій української національної і світової поетичної думки; Перепеляк – філософ і громадянин із розвинутим історичним і філософським мисленням, Перепеляк – тонкий лірик, для якого характерний величезний діапазон миттєвостей людського буття. В статье рассмотрена языковая картина мира Ивана Перепеляка. Творчество поэта является основой для разноплановых интерпретаций и декодирований авторских смыслов, которые актуальны для современных украинцев. Языковая картина мира Ивана Перепеляка исследована в трех измерениях: Перепеляк – мастер поэтических сопоставлений, продолжатель традиций украинской национальной и мировой поэтической мысли; Перепеляк – философ и гражданин с развитым историческим и философским мышлением, Перепеляк – тонкий лирик, для которого характерен огромный диапазон мгновений человеческого бытия. The article examines the linguistic picture of the world of Ivan Perepelyak. The poet's work is the basis for diverse interpretations and decodings of the author's meanings, which are relevant to modern Ukrainians. The linguistic picture of the world of Ivan Perepelyak is investigated in three dimensions: Perepelyak is a master of poetic juxtapositions, continuer of traditions of Ukrainian national and world poetic thought; Perepelyak is a philosopher and citizen with developed historical and philosophical thinking, Perepelyak is a subtle lyricist, characterized by a huge range of moments of human existence.
Опис
Ключові слова
українська мова, Перепеляк І., концептуалізовані образи, мовна картина світу, концепти, украинский язык, Перепеляк И., концептуализированные образы, языковая картина мира, концепты, ukrainian language, Perepelyak I., conceptualized images, linguistic picture of the world, concepts
Цитування
Горенко В. М. Концептуалізація парадигми "Україна – Світ" у мовомисленні Івана Перепеляка / В. М. Горенко // Матеріали І Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам'яті святих Кирила і Мефодія, Харків, 11 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків ; Шумен : ХІФТ, 2021. – С. 60–67.