Станові дворянські установи та їх діяльність на Слобожанщині (наприкінці XVIIІ – у першій половині XIX ст.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються діяльність станових дворянських установ Слобожанщини наприкінці XVIIІ – першої половини ХІХ ст. Виявлено, що в результаті проведення губернської реформи, владою Російської імперії була надана можливість дворянству долучитись до системи місцевого управління. Почали діяти губернські та повітові дворянські зібрання, які очолили відповідно губернській або повітовий предводитель дворянства. Вони відігравали провідну роль в становій дворянській корпорації. Предводитель губернського дворянства був безпосереднім учасником загального управління губернією. Входив до складу губернського правління, губернських відділів у земських, міських, військових справах, губернської оцінювальної комісії тощо. Губернські органи влади не мали права наказувати йому або надсилати розпорядження. Перші губернські збори в Слобідсько-Українській губернії були проведені у 1780 р. На дворянських зборах заслуховувалися звіти про виконання прийнятих раніше постанов, обговорювалися доповіді та виступи з різних питань порядку денного. Найважливішою функцією діяльності всіх дворянських зборів вважалися вибори різних посадових осіб: кандидатів у повітові предводителі; депутатів від повіту в губернські дворянські депутатські збори; засідателів в повітову Дворянську опіку. Повітові предводителі дворянства мали свою канцелярію, яка складалась з одного-двох канцеляристів. Губернський предводитель міг розпоряджатися канцелярією дворянського депутатського зібрання. Предводителі дворянства Слобожанщини доклали багато зусиль для мобілізації ресурсів дворянського стану. The article analyzes the activities of class aristocratic institutions of Slobozhanshchina in the late XVIII - first half of the XIX century. It was revealed that as a result of the provincial reform, the authorities of the Russian Empire were given the opportunity to the nobility to join the system of local government. Provincial and county nobility assemblies began to function, which were headed by the provincial or county leader of the nobility, respectively. They played a leading role in the nobility corporation. The leader of the provincial nobility was a direct participant in the general management of the province. He was a member of the provincial board, provincial departments city, military affairs, and the provincial evaluation commission. The provincial authorities had no right to order or give orders to him. The first provincial meetings in the Sloboda-Ukrainian province were held in 1780. At the meetings of the nobility, reports were given on the implementation of previously adopted resolutions, reports and speeches on various issues on the agenda were discussed. The most important function of all noble assemblies was considered to be the election of various officials: candidates for county leaders; deputies from the county to the provincial noble deputy assemblies; jurors in the county Noble guardianship. The county leaders of the nobility had their own office, which consisted of one or two clerks. The provincial leader could manage the office of the noble deputy assembly. The leaders of the nobility of Slobozhanshchina made many efforts to mobilize the resources of the nobility.
Опис
Ключові слова
дворянство, губернські збори, предводителі дворянства, nobility, provincial assemblies, leaders of the nobility
Цитування
Луценко М. В. Станові дворянські установи та їх діяльність на Слобожанщині (наприкінці XVIIІ – у першій половині XIX ст.) / М. В. Луценко // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : Історія та географія. – Харків : Колегіум, 2020. – Вип. 57. – С. 116–120.