Розвиток здоров'я особистості через освіту: досвід вальдорфської школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2011-04-07
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті висвітлено результати діяльності вальдорфської школи як здоров’язбережувальної освіти особистості. Навчання дітей у вальдорфській школі порівняно з традиційною школою позитивно впливає на інтелектуальну активність, індивідуальну ініціативність, творчість, самостійність рішень, душевну стабільність, соціальну компетентність, координованість тіла й рухів, а отже, сприяє здоровому розвитку дитини. В статье отражены результаты деятельности вальдорфской школы как здоровьесберегающего образования личности. Обучение детей в вальдорфской школе по сравнению с традиционной школой оказывает положительное влияние на интеллектуальную активность, индивидуальную инициативность, творчество, самостоятельность решений, душевную стабильность, социальную компетентность, координированность тела и движений, а следовательно, способствует здоровому развитию ребенка. The article reflects the results of the Waldorf school as a health-promoting education for the individual. The education of children in a Waldorf school compared to a traditional school has a positive impact on intellectual activity, individual initiative, creativity, independent decision-making, mental stability, social competence, body and movement coordination and therefore contributes to the healthy development of the child.
Опис
Ключові слова
виховання здоров'я, освіта, вальдорфська школа, школярі, воспитание здоровья, образование, вальдорфская школа, школьники, health, health education, waldorf school, schoolchildren
Цитування
Іонова О. М. Розвиток здоров'я особистості через освіту: досвід вальдорфської школи / О. М. Іонова // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Міжнар. Дню здоров’я, Харків, 7 квіт. 2011 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. М. Микитюка]. – Харків : ХНПУ, 2011. – С.13–23.