Інтегровані логіко-математичні заняття з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, як засобом розвитку пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення, уява) у дітей старшого дошкільного віку

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Кваліфікаційна робота присвячена комплексному дослідженню та вирішенню актуального питання дистанційної дошкільної освіти у дітей старшого дошкільного віку. Проаналізовано сутність понять «пізнавальні здібності», «інформаційно-комп’ютерні технології», форми, методи й засоби використання ІКТ під час online-занять з логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку та визначено вплив ІКТ на розвиток пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку в освітньому процесі ЗДО. Розроблено та експериментально апробовано науково-методичний супровід, який містить діагностичний та експериментальний комплекси online-занять з використанням ІКТ для дітей старшого дошкільного віку. The qualification work is devoted to a comprehensive study and solution of the actual issue of distance preschool education in children of senior preschool age. The essence of the concepts of "cognitive abilities", "information and computer technologies", forms, methods and means of using ICT during online classes on logical and mathematical development of children of senior preschool age is analyzed and the influence of ICT on the development of cognitive abilities of children of senior preschool age in the educational process of ZDO is determined. Scientific and methodological support has been developed and experimentally tested, which contains diagnostic and experimental complexes of online classes using ICT for children of senior preschool age.
Опис
Ключові слова
online, інтегровані заняття, інформаційно-комунікаційні технології, логіко-математичний розвиток, пізнавальні процеси, діти старшого дошкільного віку, integrated classes, information and communication technologies, logical and mathematical development, Cognitive processes, children of senior preschool age
Цитування
Корявкіна О. В. Інтегровані логіко-математичні заняття з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, як засобом розвитку пізнавальних процесів (пам’ять, увага, мислення, уява) у дітей старшого дошкільного віку : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошк. освіта / О. В. Корявкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2022. – 88 с. : іл. + дод.
Колекції