Армія та суспільство: політико-інституційний вимір

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі здійснено комплексний аналіз взаємодії армії та суспільства, що трансформується, у політико-інституційному вимірі. Практичне значення роботи полягає в можливості використання результатів дисертації в прикладних, навчальних та наукових цілях. Прикладне значення роботи для України обумовлене необхідністю пошуків шляхів адекватного реагування на нові загрози та ризики, що продукуються за сучасних умов розвитку суспільства, що трансформується. Процес нормалізації розвитку таких загроз та ризиків пов'язаний зі структурної трансформації державних інститутів, що повинна бути усвідомлена та конструктивно скерована для забезпечення життєздатності нашої країни в нових умовах світової політики. Результати дослідження можуть бути використані в розробці концептуальних документів з питань національної безпеки, воєнного будівництва, розробки шляхів реформування силових структур України під впливом нових асиметричних загроз, удосконаленні законодавства в питаннях боротьби з тероризмом та незаконними збройними формуваннями, підвищення ефективності миротворчої діяльності вітчизняних збройних контингентів тощо. The paper provides a comprehensive analysis of the interaction between the army and the transforming society in the political and institutional dimension. The practical significance of the work lies in the possibility of using the results of the dissertation for applied, educational and scientific purposes. The practical significance of the work for Ukraine is due to the need to find ways to adequately respond to new threats and risks produced by the current conditions of a transforming society. The process of normalization of the development of such threats and risks is associated with the structural transformation of state institutions, which must be understood and constructively directed to ensure the viability of our country in the new conditions of world politics. The results of the study can be used in the development of conceptual documents on national security, military construction, development of ways to reform Ukraine's security forces under the influence of new asymmetric threats, improving legislation on counter – terrorism and illegal armed groups, improving the peacekeeping of domestic armed forces and more.
Опис
Ключові слова
армія, суспільство, методологія, інститут, трансформація, демократизація, ризик, суспільство ризику, інституціоналізм, теорія ігор, теорія раціонального вибору, неоінституціоналізм, держава, збройні сили, національна безпека, контрактна служба, капеланство, управління, демократичний контроль, цивільний контроль, іррегулярні військові формування, приватні воєнні кампанії, army, society, methodology, institute, transformation, democratization, risk, risk society, institutionalism, game theory, rational choice theory, neo-institutionalism, state, armed forces, national security, contract service, chaplaincy, management, democratic control, civilian control, irregular military formations, private military campaigns
Цитування
Тяпкіна Ю. О. Армія та суспільство: політико-інституційний вимір : дис. ... д-ра філософії : 052 – політологія / Ю. О. Тяпкіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – 233 с.
Колекції