Досвід стосунків в батьківській сім’ї як предиктор психологічного благополуччя особистості

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі розглядануто проблему впливу досвіду відносин у батьківській сім'ї на психологічне благополуччя особистості у дорослості. Актуальність дослідження зумовлена тим, що вплив сім'ї на розвиток людини продовжує активно проявлятися не тільки в дитинстві та підлітковому віці, але і тоді, коли досвід дитячо-батьківських відносин починає виступати тим інтерсуб'єктним, ментальним ресурсом, який опосередковує взаємодію молодої людини зі світом, формуючи при цьому ті особистісні диспозиції, які, у свою чергу, стають особистісним ресурсом людини, що визначає її життєву успішність/неуспішність. При цьому на тлі численних досліджень ролі сім'ї у розвитку дитини спостерігається нестача таких щодо дорослого віку. У роботі наведено огляд напрямів, за якими вивчається роль батьківської сім'ї для людини як у вітчизняній, так і зарубіжній психології. Наведено результати емпіричного дослідження особливостей психологічного благополуччя дорослих людей з різним досвідом відносин у батьківській сім'ї. Виявлено, що сприятливий досвід сприяє більш позитивним та довірчивим відносинам з оточуючими, вищому рівню самоприйняття та здатності керувати своїм життям. The paper considers the problem of the influence of the experience of relationships in the parental family on the psychological well-being of the individual in adulthood. The relevance of the study is due to the fact that the influence of the family on human development continues to be active not only in childhood and adolescence, but also when the experience of child-parent relationship begins to act as intersubjective, mental resource that mediates the interaction of young people with the world, while forming those personal dispositions, which, in turn, become a personal resource of man, which determines his life success / failure. At the same time, against the background of numerous studies on the role of the family in child development, there is a lack of such in relation to adulthood. The paper provides an overview of the areas in which the role of the parental family for a person in both domestic and foreign psychology. The results of an empirical study of the characteristics of the psychological well-being of adults with different experiences of relationships in the parental family are presented. It was found that a favorable experience promotes more positive and trusting relationships with others, a higher level of self-acceptance and the ability to manage their lives.
Опис
Ключові слова
сім’я, батьківська сім’я, досвід стосунків в батьківській сім'ї, психологічне благополуччя, family, parental family, experience of relationships in the parental family, psychological well-being
Цитування
Попова В. В. Досвід стосунків в батьківській сім’ї як предиктор психологічного благополуччя особистості : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / В. В. Попова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 63 с. : іл., табл.
Колекції