Освіта і глобалізіція: детектування і локації

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут педагогіки НАПН України, Педагогічна думка
Анотація
В статті розглянуто взаємозв'язок глобалізації та освіти. Міжкультурна освіта, пропонуючи плюральність навчально-виховних практик, орієнтується на парадигму "моделі океану цивілізацій", де захищена національна ідентичність і культурна спадщина, глобально примножена, спрямована також на глобальне знання й визнання культур, глобальні цінності, транспарентність, плюральність, взаємообмін і взаємозбагачення. В статье рассмотрена взаимосвязь глобализации и образования. Межкультурное образование, предлагая плюральность учебно-воспитательных практик, ориентируется на парадигму "модели океана цивилизаций", где защищена национальная идентичность и культурное наследие, глобально приумноженное, направлено также на глобальное знание и признание культур, глобальные ценности, транспарентность, плюральность, взаимообмен и взаимообогащение. The article examines the relationship between globalisation and education. Intercultural education, offering plurality of educational practices, is oriented to the paradigm of "ocean of civilizations model", where national identity and cultural heritage, globally augmented, are protected, aims also at global knowledge and recognition of cultures, global values, transparency, plurality, interchange and mutual enrichment.
Опис
Ключові слова
міжкультурна освіта, глобалізіція, детектування, локації, межкультурное образование, глобализация, детектирование, локации, intercultural education, globalization, detection, locations
Цитування
Cадоха О. В. Освіта і глобалізіція: детектування і локації / О. В. Садоха / Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання [Електронне наукове видання] : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Київ, 8 черв. 2021 р. / Ін-т педагогіки НАПН України ; [редкол.: О. М. Топузов та ін.]. – Київ : Пед. думка, 2021. – С. 47–48.