Виховання толерантності в учнів шкіл Франції у контексті моральної та громадянської освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Толерантність є однією з важливих цінностей французької системи освіти, яка виховується у школі. Передавати цінності є місією школи наряду з передачею знань та вмінь. Необхідність виховання толерантності в учнів французьких шкіл зумовлена актуальною політичною та соціальноекономічною ситуацією у Франції. Зростання проявів нетерпимості, насильства, ксенофобії, расизму у суспільстві спонукало державу до активних дій у сфері державної освіти, зокрема, до введення такого обов’язкового предмету, як моральна та громадянська освіта. Метою статті є висвітлення досвіду виховання толерантності в учнів середніх шкіл Франції у контексті шкільного предмету «моральна та громадянська освіта». У статті розглянуто процес виховання толерантності через призму морального та громадянського виховання. За допомогою аналізу змісту навчальної програми, а також таких методів, як синтез, узагальнення, систематизація, структурний метод, виокремлено основні підходи до виховання толерантності, відповідні принципи морального та громадянського виховання, а також компоненти, за допомогою яких здійснюється прищеплення толерантності учням шкіл Франції. Виховання толерантності в учнів середніх шкіл Франції є системним, постійним процесом, організованим на державному рівні. Воно реалізується, зокрема, через викладання обов’язкового предмету «моральна і громадянська освіта», що охоплює всіх учнів від початкової до старшої школи. Виховання толерантності здійснюється згідно принципів морального і громадянського виховання (принципу автономії, принципу дисципліни, принципу співіснування, принципу спільності) та ґрунтується на цінностях Французької республіки. Згідно принципів морального та громадянського виховання виявлено підходи до виховання толерантності: чутливий, нормативний, когнітивний та практичний. Кожному з цих підходів відповідають певні компоненти, такі як чутливість, судження, закон та правило, обов’язок та відповідальність. Вони знаходять своє втілення на практиці під час проведення занять із предмету «моральна та громадянська освіта». Tolerance is one of the important values of the French education system that is brought up at school. Transferring values is the mission of the school along with the transfer of knowledge and skills. The need for fostering tolerance in French school students is driven by the current political and socio-economic situation in France. The rise in manifestations of intolerance, violence, xenophobia, racism in society has led the state to take active steps in public education, in particular, to introduce such a compulsory subject as moral and civic education. The purpose of the article is to highlight the experience of fostering tolerance in French secondary schools in the context of the school subject of "moral and civic education". The process of education of tolerance through the prism of moral and civic education is considered in the article. By analyzing the content of the curriculum, as well as methods such as synthesis, generalization, systematization, structural method, the basic approaches to the education of tolerance, the corresponding principles of moral and civic education, as well as the components by which the introduction of tolerance to the students of French schools are highlighted. Educating tolerance in French secondary schools is a systematic, ongoing process organized at the state level. It is implemented, inter alia, through the teaching of the compulsory subject of "moral and civic education", which covers all students from elementary to high school. Education of tolerance is carried out in accordance with the principles of moral and civic education (principle of autonomy, principle of discipline, principle of coexistence, principle of community) and is based on the values of the French Republic. According to the principles of moral and civic education, the following approaches to the cultivation of tolerance have been identified: sensitive, normative, cognitive and practical. Each of these approaches has different components, such as sensitivity, judgment, law and rule, obligation and responsibility. They find their practice in the subject of "moral and civic education".
Опис
Ключові слова
виховання, толерантність, школа, Франція, моральна та громадянська освіта, education, tolerance, school, France, moral and civic education
Цитування
Лисенко Н. Г. Виховання толерантності в учнів шкіл Франції у контексті моральної та громадянської освіти / Н. Г. Лисенко // Теорія та методика навчання та виховання. – Харків, 2019. – Вип. 47. – С. 50–62.