Потреба у самореалізації як чинник розвитку творчого потенціалу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-04-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Стиль-Издат
Анотація
У тезах проаналізовано аспекти і вплив творчих здібностей на ефективність діяльності. Проведено теоретичний аналіз поглядів щодо механізмів розвитку творчих здібностей через удосконалення внутрішніх складових особистісного потенціалу. В тезисах проанализированы аспекты и влияние творческих способностей на эффективность деятельности. Проведен теоретический анализ взглядов относительно механизмов развития творческих способностей через совершенствование внутренних составляющих личностного потенциала. The article analyses the aspects and impact of creative abilities on the efficiency of activities. The theoretical analysis of views on the mechanisms of development of creative abilities by upgrading the internal components of the personal potential has been carried out.
Опис
Ключові слова
ресурси особистості, особистісний потенціал, професійна самореалізація, особистісна самореалізація, творчий потенціал, творча діяльність, ресурсы личности, личностный потенциал, профессиональная самореализация, личностная самореализация, творческий потенциал, творческая деятельность, personal resources, personal potential, professional self-realization, personal self-realization, creative potential, creative activity
Цитування
Микитюк С. О. Потреба у самореалізації як чинник розвитку творчого потенціалу / С. О. Микитюк, С. С. Микитюк // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів : теорія і практика : матер. ІІ міжнар. наук-практ. конф., 11 квіт. 2017 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : О. А. Андрущенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Стиль-Издат, 2017. – С. 296–299.