Birds diversity and faunogenetic structure of avifauna in forests parks of two megalopolises (Ukraine)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ivan Franko National University of Lviv
Анотація
Results. The study presents a comparative analysis of diversity and faunogenetic structure of avifauna in the forest park zones of Kyiv and Kharkiv, inhabited by 71 breeding species of birds that belong to 10 orders. In the eastern region, the proportion of birds of the boreal and the European forest-steppe complex decreases, but the share of the desert-mountain complex increases. The fauna of the European nemoral complex dominates (32.8 % in Kyiv and 40.4 % in Kharkiv). The basis of the communities are dendrophils: 83.6 % (n = 67) in Kyiv and 82.7 % (n = 52) in Kharkiv. The dominant species in all forest parks are the great tit (Parus major) and chaffinch (Fringilla coelebs). Conclusions. The differences in the faunogenetic structure of bird communities are due to the proximity of model forest parks on the territory of Kyiv to the forest natural geographical zone, and on the territory of Kharkiv to the steppe, which leads in the eastern region to a decrease in the proportion of birds of the boreal and the European foreststeppe complex while the proportion of desert-mountain complex increases. Dendrophils predominate significantly, and the share of sclerophils and limnophils in total is less than 20 % of the bird community in the forest parks of each city. As a consequence of the fragmentation of the Kiev forest park zone, the diversity of nesting birds communities in the forest-park zone of Kyiv is slightly lower than of Kharkiv, and the pressure of the dominant species is more significant. Результати досліджень. Надано порівняльний аналіз α-різноманіття і структури орнітофауни лісопаркових зон Києва і Харкова, де відмічено 71 вид птахів 10 рядів. У видовому складі лісопарків більш східного регіону України частка птахів бореального та європейського лісостепового комплексів зменшується, натомість збільшується частка птахів пустеле-гірського комплексу. Загалом переважає фауна європейського неморального комплексу (32,8 % у Києві; 40,4 % у Харкові). Основу угрупо- вань становлять дендрофіли: 83,6 % (n = 67) у Києві та 82,7 % (n = 52) у Харкові.Домінують у всіх лісопарках синиця велика (Parus major) і зяблик (Fringilla coelebs). Висновки. Відмінності фауногенетичної структури угруповань птахів обумовлені близькістю модельних лісопарків Києва до лісової зони, а лісопарку Харкова – до степової. Наслідком впливу сусідньої природно-географічної зони виявлено зменшення при наближенні до Степу частки видів бореального та європейського лісостепового комплексів, і збільшення частки пустеле-гірського комплексу у видовому складі угруповань птахів. В обох регіонах в екологічній структурі переважають дендрофіли, а частка склерофілів і лімнофілів загалом у лісопарках кожного міста становить менше 20 %. Унаслідок фрагментації Київської лісопаркової зони різноманіття угруповань птахів тут трохи вище, ніж у Харківській, а тиск доміную чих видів більш виражений. Результаты исследований. Представлен сравнительный анализ α-разнообразия и структуры орнитофауны лесопарковых зон Киева и Харькова, где отмечен 71 вид птиц 10 рядов.В видовом составе лесопарков более восточного региона Украины доля птиц бореального и европейского лесостепного комплексов уменьшается, а увеличивается часть птиц пустынно-горного комплекса. В общем преобладает фауна европейского неморального комплекса (32,8% в Киеве; 40,4% в Харькове). Основу группован составляют дендрофилы: 83,6% (n = 67) в Киеве и 82,7% (n = 52) в Харькове.Доминируют во всех лесопарках синица большая (Parus major) и зяблик (Fringilla coelebs). Выводы. Различия фауногенетической структуры группировок птиц обусловленные близостью модельных лесопарков Киева к лесной зоне, а лесопарку Харькова – к степной. Следствием влияния соседней природно-географической зоны обнаружено уменьшение при приближении к Степи части видов бореального и европейского лесостепных комплексов и увеличение доли пустынно-горного комплекса в видовом составе группировок птиц. В обоих регионах в экологической структуре реобладают дендрофилы, а доля склерофилов и лимнофилов в целом в лесопарках каждого города составляет менее 20%. В результате фрагментации Киевской лесопарковой зоны разнообразие группировок птиц здесь немного выше, чем в Харьковской, а давление доминируемых видов более выражено.
Опис
Ключові слова
bird communities, faunogenetic structure, α-diversity, ecological groups, forest parks, Forest-steppe zone, угруповання птахів, фауногенетична структура, α-різноманіття, екологічні групи, лісопарки, лісостепова зона, группировка птиц, фауногенетическая структура, α-разнообразие, экологические группы, лесопарки, лесостепная зона
Цитування
Shupova T. Birds diversity and faunogenetic structure of avifauna in forests parks of two megalopolises (Ukraine) / T. Shupova, A. Chaplygina // Біологічні Студії || Studia BiologicaIvan. – 2021. – Т. 15, № 3. – С. 61–72