Розбудова понятійного апарату теолінгвістики : бібліїзм, біблієма, біблійність, бібліонім

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядаємо окремі аспекти становлення й функціювання термінів теолінгвістики в українському мовознавстві, що вживаються на позначення тих чи тих виявів впливу Біблії на сучасну українську мову, з’ясовуємо особливості дефініювання мовних одиниць, що сягають своїм корінням Святого Письма – бібліїзмів. Здійснюється спроба визначення деяких інших термінів теолінгвістики, обґрунтовується потреба їхнього вживання в термінологічному обігу. В статье рассматриваются отдельные аспекты становления и функционирования терминов теолингвистики в украинском языкознании, употребляемых для обозначения тех или иных проявлений влияния Библии на современный украинский язык, определяются особенности дефинирования языковых единиц, исходящих из Священного Писания, – библеизмов. Осуществляется попытка дефинирования некоторых других терминов теолингвистики, обосновывается потребность их употребления в терминологическом обороте. The article reviews particular aspects of the appearance and functioning of the terms of theolinguistics in Ukrainian linguistics (the ones that are used to denote various expressions of Biblical influence on the modern Ukrainian language); the principles of defining language units that are rooted in the Bible are identified. The topicality of the article is presupposed by the necessity of stable scientific terminology in general and theolinguistic in particular. The main attention is concentrated on the analysis of defining terms бібліїзм, біблієма, біблійність, біблійнім; the necessity of their use in linguistic researches, theolinguistic in particular, is proved. It is grounded that they are actively used as components of theolinguistic metalanguage as well as the terms in Ukrainian linguistics in general. As it is characteristic for any terminological system on the stage of its development, in theolinguistics there appear undesirable but objective phenomena of polysemy, synonymy, homonymy and paronymy.
Опис
Ключові слова
українська мова, Біблія, бібліїзм, бібліонім, теолінгвістика, символема, термінологічна паронімія, украинский язык, Библия, библеизм, библеоним, теолингвистика, символема, терминологическая паронимия, Ukrainian language, Bible, bibleism, biblionim, theolinguistics, symboleme, terminological paronymy
Цитування
Піддубна Н. В. Розбудова понятійного апарату теолінгвістики : бібліїзм, біблієма, біблійність, бібліонім / Н. В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – Вип. 46. – С. 100–107.