Бюджетно-податкова політика та її особливості в Україні в умовах глобальних викликів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті зазначено, що бюджетно-податкова політика є засобом мобілізації і використання фінансових ресурсів держави. Через її вдосконалення здійснюється вплив на розвиток національної економіки, а саме: фінансування структурної перебудови та стимулювання розвитку пріоритетних секторів економіки, створення нових робочих місць, забезпечення соціальної підтримки найменш захищених верств населення. В статье отмечено, что бюджетно-налоговая политика является средством мобилизации и использования финансовых ресурсов государства. Вследствие ее совершенствования осуществляется влияние на развитие национальной экономики, а именно: финансирование структурной перестройки и стимулирование развития приоритетных секторов экономики, создание новых рабочих мест, обеспечение социальной поддержки наименее защищенных слоев населения. The article notes that fiscal policy is a means of mobilizing and using financial resources of the state. Due to its improvement, it influences the development of the national economy, namely: financing structural reorganization and stimulating the development of priority sectors of the economy, creating new jobs, providing social support for the least protected layers of the population.
Опис
Ключові слова
економіка України, бюджетно-податкова політика, оподаткування, студентські роботи, экономика Украины, бюджетно-налоговая политика, налогообложение, студенческие работы, Ukraine economy, fiscal policy, taxation, student work
Цитування
Удовиченко Д. О. Бюджетно-податкова політика та її особливості в Україні в умовах глобальних викликів / Д. О. Удовиченко // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали V Міжвуз. студ. наук. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2021. – С. 54–57.